Instytut Morski Zam贸wienia publiczne

2018/DZP/001- IN呕YNIER KONTRAKTU

Polska-Gda艅sk: Nadz贸r nad robotami budowlanymi

2018/S 026-056932

Og艂oszenie o zam贸wieniu

Us艂ugi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiaj膮ca

I.1)Nazwa i adresy
Instytut Morski w Gda艅sku
5830003579
ul. D艂ugi Targ 41/42
Gda艅sk
80-830
Polska
Osoba do kontakt贸w: Monika Wi臋c艂awska-Olichwier
Tel.: +48 583011641
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.
Faks: +48 583013513
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

G艂贸wny adres: www.im.gda.pl

I.2)Wsp贸lne zam贸wienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 bezp艂atnie pod adresem: www.im.gda.pl
Wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem podanym powy偶ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰 na adres podany powy偶ej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiaj膮cej
Podmiot prawa publicznego
I.5)G艂贸wny przedmiot dzia艂alno艣ci
Inna dzia艂alno艣膰: Badania naukowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielko艣膰 lub zakres zam贸wienia
II.1.1)Nazwa:

 

Pe艂nienie funkcji In偶yniera Kontraktu dla zadania polegaj膮cego na budowie budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiekt贸w towarzysz膮cych

Numer referencyjny: 2018 / DZP / 001
II.1.2)G艂贸wny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zam贸wienia
Us艂ugi
II.1.4)Kr贸tki opis:

 

Przedmiotem niniejszego zam贸wienia jest 艣wiadczenie przez Wykonawc臋 us艂ug In偶yniera Kontraktu dla rob贸t budowlanych. Wy艂oniony w trakcie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego Wykonawca b臋dzie 艣wiadczy艂 us艂ugi In偶yniera Kontraktu obejmuj膮ce swoim zakresem przygotowanie zadania do realizacji, a nast臋pnie zarz膮dzanie i nadz贸r nad realizacj膮 rob贸t budowlanych wraz z rozliczeniem ko艅cowym zadania, z uwzgl臋dnieniem odpowiednich postanowie艅 ustawy z dnia 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290 z p贸藕n. zm.).

II.1.5)Szacunkowa ca艂kowita warto艣膰
Warto艣膰 bez VAT: 253 380.00 EUR
II.1.6)Informacje o cz臋艣ciach
To zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71520000
71631300
71310000
72224000
II.2.3)Miejsce 艣wiadczenia us艂ug
Kod NUTS: PL634
G艂贸wne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gda艅sk, ul. Roberta de Plelo, na dzia艂ce nr 41 obr臋b 073.

II.2.4)Opis zam贸wienia:

 

Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia, stanowi za艂膮cznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia (SIWZ).

SIWZ dost臋pna jest na stronie internetowej www.im.gda.pl

Zamawiaj膮cy przewiduje udzielanie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do 15 % zam贸wienia podstawowego.

Zamawiaj膮cy nie zamierza zawrze膰 umowy ramowej. Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia podana w sekcji II 1.5) zawiera r贸wnie偶 warto艣膰 zam贸wie艅 o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zam贸wienia
Kryteria okre艣lone poni偶ej
Kryterium jako艣ci - Nazwa: Osobiste stawiennictwo Kierownika Zespo艂u - In偶yniera Rezydenta na placu budowy / Waga: 5 %
Kryterium jako艣ci - Nazwa: Dysponowanie Inspektorem Nadzoru w zakresie czynno艣ci polegaj膮cych na dozorowaniu prac geologicznych kategorii VII / Waga: 4 %
Kryterium jako艣ci - Nazwa: Dysponowanie Inspektorem Nadzoru w zakresie rob贸t instalacji i sieci sanitarnych z do艣wiadczeniem odbioru pomieszcze艅 laboratoryjnych / Waga: 4 %
Kryterium jako艣ci - Nazwa: Organizacja kontenera biurowego / Waga: 2 %
Cena - Waga: 85 %
II.2.6)Szacunkowa warto艣膰
II.2.7)Okres obowi膮zywania zam贸wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w
Okres w miesi膮cach: 36
Niniejsze zam贸wienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si臋 sk艂adanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalog贸w elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.01.02.00-22-0006/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

艢wiadczone przez In偶yniera Kontraktu us艂ugi b臋d膮 obejmowa艂y swoim zakresem realizacj臋 zadania polegaj膮cego na budowie budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiekt贸w towarzysz膮cych w Gda艅sku w ramach projektu wsp贸艂finansowanego z RPO WP na lata 2014-2020 „Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratori贸w badawczych 艣rodowiska morskiego dla przemys艂u offshore”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udzia艂u
III.1.1)Zdolno艣膰 do prowadzenia dzia艂alno艣ci zawodowej, w tym wymogi zwi膮zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i kr贸tki opis warunk贸w:

 

Warunki udzia艂u w post臋powaniu oraz braku podstaw wykluczenia zosta艂y szczeg贸艂owo opisane w pkt 5 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zam贸wienia
III.1.3)Zdolno艣膰 techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i kr贸tki opis kryteri贸w kwalifikacji:

 

Wykonawca spe艂ni warunek dotycz膮cy zdolno艣ci technicznej lub zawodowej, o kt贸rym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, je偶eli wyka偶e, 偶e:

a) wykona艂 a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, (a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy – w tym okresie), co najmniej 1 us艂ug臋 polegaj膮c膮 na pe艂nieniu funkcji nadzoru inwestorskiego lub In偶yniera Kontraktu lub In偶yniera Rezydenta lub Kierownika Zespo艂u lub Inwestora Zast臋pczego, obejmuj膮cych wykonanie rob贸t budowlanych przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku lub budynk贸w o 艂膮cznej warto艣ci rob贸t budowlanych nie mniejszej ni偶 20 000 000 PLN brutto i warto艣ci ww. us艂ug nadzoru inwestorskiego/In偶yniera Kontraktu/In偶yniera Rezydenta/Kierownika Zespo艂u/Inwestora Zast臋pczego o 艂膮cznej warto艣ci co najmniej 500 000,00 PLN brutto. Zamawiaj膮cy dopuszcza spe艂nienie warunku wykonania us艂ug, je偶eli data rozpocz臋cia danej us艂ugi b臋dzie wcze艣niejsza ni偶 3 lata przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert i data zako艅czenia tej us艂ugi nie b臋dzie wcze艣niejsza ni偶 3 lata przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

b) dysponuje lub b臋dzie dysponowa艂 osobami skierowanymi przez Wykonawc臋 do realizacji zam贸wienia publicznego.

Opis warunk贸w zawarty jest w pkt 5.3 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standard贸w:

 

Wymagane osoby:

Inspektor 1: Kierownik Zespo艂u-In偶ynier Rezydent posiadaj膮cy: wykszta艂cenie wy偶sze tech., min. 5-letnie do艣wiadczenie zawodowe, w kierowaniu kontraktami na roboty budowlane lub inwestycjami na roboty budowlane o warto艣ci 艂膮cznej min.10 000 000 PLN brutto.

Inspektor 2: Inspektor Nadzoru – specjalista nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, posiadaj膮cy: wykszta艂cenie wy偶sze tech., uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze艅 w specjalno艣ci konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustaw膮 Prawo budowlane z 7.7.1994 r. lub r贸wnowa偶ne wydane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w, nie mniej ni偶 5-letnie do艣wiadczenie zawodowe w pe艂nieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcji budowlanych.

Inspektor 3: Inspektor Nadzoru – specjalista nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie in偶ynieryjno-drogowym, posiadaj膮cy: wykszta艂cenie wy偶sze tech., uprawnienia do pe艂nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ogranicze艅 do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci in偶ynieryjno-drogowej drogowej zgodnie z ustaw膮 Prawo budowlane z 7.7.1994 r. lub r贸wnowa偶ne wydane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w, co najmniej 3-letnie do艣wiadczenie zawodowe jako kierownik budowy, kierownik rob贸t lub inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno艣ci in偶ynieryjno-drogowej.

Inspektor 4: Inspektor Nadzoru – specjalista nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci膮gowych i kanalizacyjnych, posiadaj膮cy: wykszta艂cenie wy偶sze tech., uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci膮gowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustaw膮 Prawo budowlane z 7.7.1994 r. lub r贸wnowa偶ne wydane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w, nie mniej ni偶 3-letnie do艣wiadczenie zawodowe w pe艂nieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. jako kierownik rob贸t budowlanych lub inspektora nadzoru inwestorskiego rob贸t w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci膮gowych i kanalizacyjnych.

Inspektor 5: Inspektor Nadzoru – specjalista nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadaj膮cy: wykszta艂cenie wy偶sze tech., uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ogranicze艅 w specjalno艣ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z ustaw膮 Prawo budowlane z 7.7.1994 r. lub r贸wnowa偶ne wydane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w, min. 3-letnie do艣wiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika rob贸t budowlanych lub inspektora nadzoru inwestorskiego rob贸t w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 elektrycznych i elektroenergetycznych.

Inspektor 6: Inspektor Nadzoru – specjalista nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urz膮dze艅 telekomunikacyjnych, posiadaj膮cy: wykszta艂cenie wy偶sze tech., uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 telekomunikacyjnych zgodnie z ustaw膮 Prawo budowlane z 7.7.1994 r. lub r贸wnowa偶ne wydane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w, o nie mniej ni偶 3-letnie do艣wiadczenie zawodowe w pe艂nieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. jako kierownik rob贸t budowlanych lub inspektor nadzoru inwestorskiego rob贸t w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 telekomunikacyjnych.

Specjalista ds. p艂atno艣ci i rozlicze艅, posiadaj膮cy: wykszta艂cenie ekonomiczne lub tech., min.2 lata do艣wiadczenia w rozliczaniu zada艅 inwestycyjnych, umiej臋tno艣ci pos艂ugiwania si臋 arkuszami kalkul., edytorami tekstu sporz膮dzania zestawie艅, dokonywania rozlicze艅, opracowywania pism, raport贸w,protoko艂贸w odbioru, odpowiedzi i zapyta艅.

III.1.5)Informacje o zam贸wieniach zastrze偶onych
III.2)Warunki dotycz膮ce zam贸wienia
III.2.1)Informacje dotycz膮ce okre艣lonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Warunki realizacji umowy zosta艂y zawarte we wzorze umowy, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracownik贸w odpowiedzialnych za wykonanie zam贸wienia
Obowi膮zek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracownik贸w wyznaczonych do wykonania zam贸wienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwi膮za艅 lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zam贸wie艅 rz膮dowych (GPA)
Zam贸wienie jest obj臋te Porozumieniem w sprawie zam贸wie艅 rz膮dowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycz膮ca przedmiotowego post臋powania
IV.2.2)Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u
Data: 16/03/2018
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wys艂ania zaprosze艅 do sk艂adania ofert lub do udzia艂u wybranym kandydatom
IV.2.4)J臋zyki, w kt贸rych mo偶na sporz膮dza膰 oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w kt贸rym oferent b臋dzie zwi膮zany ofert膮
Okres w miesi膮cach: 2 (od ustalonej daty sk艂adania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/03/2018
Czas lokalny: 13:10
Miejsce:

 

Instytut Morski w Gda艅sku, ul. D艂ugi Targ 41/42, 80-830 Gda艅sk, sala konferencyjna nr 12.

Sekcja VI: Informacje uzupe艂niaj膮ce

VI.1)Informacje o powtarzaj膮cym si臋 charakterze zam贸wienia
Jest to zam贸wienie o charakterze powtarzaj膮cym si臋: nie
VI.2)Informacje na temat proces贸w elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy: nie podlegaj膮 wykluczeniu w okoliczno艣ciach, o kt贸rych mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ); spe艂niaj膮 warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone przez Zamawiaj膮cego w og艂oszeniu o zam贸wieniu i SIWZ. Wykaz o艣wiadcze艅 lub dokument贸w wymaganych zawarty jest w pkt 6 SIWZ. W celu potwierdzenia spe艂niania warunku dotycz膮cego zdolno艣ci technicznej lub zawodowej okre艣lonego w pkt 5.3.3. SIWZ Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy: wykazu us艂ug i wykazu os贸b, skierowanych przez Wykonawc臋 do realizacji zam贸wienia publicznego. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia艂u w post臋powaniu Zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odno艣nie skazania za wykroczenie na kar臋 aresztu, w zakresie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮cego, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e Wykonawca zawar艂 porozumienie z w艂a艣ciwym organem podatkowym w sprawie sp艂at tych nale偶no艣ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg贸lno艣ci uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu; za艣wiadczenia w艂a艣ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e Wykonawca zawar艂 porozumienie z w艂a艣ciwym organem w sprawie sp艂at tych nale偶no艣ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg贸lno艣ci uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu; odpisu z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; o艣wiadczenia Wykonawcy (wz贸r dokumentu zawarty jest w za艂膮czniku nr 6 do SIWZ). Do oferty Wykonawca do艂膮cza aktualne na dzie艅 sk艂adania ofert o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w i niepodleganiu wykluczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam贸wienia (JEDZ).

Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 PLN (s艂ownie: osiem tysi臋cy z艂otych). Wadium wnosi si臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

Ze wzgl臋du na za艂膮czone m.in. wielkoformatowe kolorowe rysunki techniczne (do projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego), w przypadku przes艂ania na wniosek Wykonawcy, SIWZ w raz z za艂膮cznikami, Zamawiaj膮cy zastrzega pobranie op艂aty w wysoko艣ci 3 000 PLN tytu艂em, koszt贸w wydruku, oprawy oraz przes艂ania za ka偶dego kpl. ww. dokumentacji. Zamawiaj膮cy wystawia f-r臋 VAT za ww. us艂ug臋.

VI.4)Procedury odwo艂awcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwo艂awcze
Krajowa Izba Odwo艂awcza
ul. Post臋pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Sk艂adanie odwo艂a艅
Dok艂adne informacje na temat termin贸w sk艂adania odwo艂a艅:

 

Odwo艂anie wnosi si臋 w terminie 10 dni od dnia przes艂ania informacji o czynno艣ci Zamawiaj膮cego stanowi膮cej podstaw臋 jego wniesienia - je偶eli zosta艂y przes艂ane w spos贸b okre艣lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - je偶eli zosta艂y przes艂ane w inny spos贸b.

Odwo艂anie wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu, Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia, wnosi si臋 w terminie 10 dni od dnia publikacji og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia na stronie internetowej.

Odwo艂anie wobec czynno艣ci innych ni偶 okre艣lone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi si臋 w terminie 10 dni od dnia, w kt贸rym powzi臋to lub przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci mo偶na by艂o powzi膮膰 wiadomo艣膰 o okoliczno艣ciach stanowi膮cych podstaw臋 jego wniesienia.

Je偶eli Zamawiaj膮cy mimo takiego obowi膮zku nie przes艂a艂 wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo艂anie wnosi si臋 nie p贸藕niej ni偶 w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Unii Europejskiej og艂oszenia o udzieleniu zam贸wienia, 6 miesi臋cy od dnia zawarcia umowy, je偶eli Zamawiaj膮cy nie opublikowa艂 w Dzienniku Urz臋dowym Unii Europejskiej og艂oszenia o udzieleniu zam贸wienia. W przypadku wniesienia odwo艂ania po up艂ywie terminu sk艂adania ofert bieg terminu zwi膮zania ofert膮 ulega zawieszeniu do czasu og艂oszenia przez Krajow膮 Izb臋 Odwo艂awcz膮 orzeczenia. Wykonawca mo偶e zg艂osi膰 przyst膮pienie do post臋powania odwo艂awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo艂ania, wskazuj膮c stron臋, do kt贸rej przyst臋puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni臋cia na korzy艣膰 strony, do kt贸rej przyst臋puje. Zg艂oszenie przyst膮pienia dor臋cza si臋 Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi臋 przesy艂a si臋 Zamawiaj膮cemu oraz wykonawcy wnosz膮cemu odwo艂anie. Wykonawcy, kt贸rzy przyst膮pili do post臋powania odwo艂awczego, staj膮 si臋 uczestnikami post臋powania odwo艂awczego, je偶eli maj膮 interes w tym, aby odwo艂anie zosta艂o rozstrzygni臋te na korzy艣膰 jednej ze stron. Zamawiaj膮cy lub odwo艂uj膮cy mo偶e zg艂osi膰 opozycj臋 przeciw przyst膮pieniu innego wykonawcy nie p贸藕niej ni偶 do czasu otwarcia rozprawy. Je偶eli koniec terminu do wykonania czynno艣ci przypada na sobot臋 lub dzie艅 ustawowo wolny od pracy, termin up艂ywa dnia nast臋pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwo艂ania i skargi maj膮 zastosowanie przepisy Dzia艂u VI ustawy Pzp.

VI.4.4)殴r贸d艂o, gdzie mo偶na uzyska膰 informacje na temat sk艂adania odwo艂a艅
Departament Odwo艂a艅 UZP
ul. Post臋pu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wys艂ania niniejszego og艂oszenia:

06/02/2018
 

odpowied藕_14_03_2018 r_.pdf

 
 
 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies