Instytut Morski Zam贸wienia publiczne 2017/DZP/012- KREDYT INWESTYCYJNY

2017/DZP/012- KREDYT INWESTYCYJNY

 

 

2017/S 221-459548

 

Og艂oszenie o zam贸wieniu

 

Us艂ugi

Dyrektywa 2014/24/UE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiaj膮ca

 
I.2)Wsp贸lne zam贸wienie
I.3)Komunikacja
Dost臋p do dokument贸w zam贸wienia jest ograniczony. Wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem: 
 
Wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem podanym powy偶ej
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰 na adres podany powy偶ej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiaj膮cej
 
Podmiot prawa publicznego
I.5)G艂贸wny przedmiot dzia艂alno艣ci
 
Inna dzia艂alno艣膰: badania naukowe

 

Sekcja II: Przedmiot

 
II.1)Wielko艣膰 lub zakres zam贸wienia
II.1.1)Nazwa:

Kredyt inwestycyjny.

 
Numer referencyjny: 2017/DZP/012
II.1.2)G艂贸wny kod CPV
 
66113000
II.1.3)Rodzaj zam贸wienia
 
Us艂ugi
II.1.4)Kr贸tki opis:

 

 

Udzielenie kredytu inwestycyjnego do kwoty 9 800 000 PLN na pokrycie p艂atno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 wydatk贸w inwestycyjnych w projekcie pt. „Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratori贸w badawczych 艣rodowiska morskiego dla przemys艂u offshore” ponoszonych przez Instytut Morski w Gda艅sku.

 
II.1.5)Szacunkowa ca艂kowita warto艣膰
II.1.6)Informacje o cz臋艣ciach
 
To zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci: nie
 
II.2)Opis
 
II.2.1)Nazwa:
 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce 艣wiadczenia us艂ug
 
Kod NUTS: PL63
 
G艂贸wne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

 

 

Instytut Morski w Gda艅sku, ul. D艂ugi Targ 41/42 80-830 Gda艅sk.

 

 

II.2.4)Opis zam贸wienia:

 

 

 

Przedmiotem zam贸wienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego do kwoty 9 800 000 PLN na pokrycie p艂atno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 wydatk贸w inwestycyjnych w projekcie pt. „Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratori贸w badawczych 艣rodowiska morskiego dla przemys艂u offshore” ponoszonych przez Instytut Morski w Gda艅sku, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ w terminie do 180 miesi臋cy od daty podpisania umowy kredytowej. Jako wykonanie zam贸wienia nale偶y rozumie膰 udzielenie kredytu, wszelkie czynno艣ci prawne i faktyczne z tym zwi膮zane oraz sp艂at臋 kredytu.

 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zam贸wienia
 
Kryteria okre艣lone poni偶ej
 
Kryterium jako艣ci - Nazwa: Dodatkowe 藕r贸d艂o sp艂aty kredytu / Waga: 10
 
Kryterium jako艣ci - Nazwa: Okres wa偶no艣ci promesy kredytowej / Waga: 5
 
Cena - Waga: 85
 
II.2.6)Szacunkowa warto艣膰
II.2.7)Okres obowi膮zywania zam贸wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w
 
Okres w miesi膮cach: 180
 
Niniejsze zam贸wienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
 
Dopuszcza si臋 sk艂adanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
 
Opcje: nie
 
II.2.12)Informacje na temat katalog贸w elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
 
Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

 

 

Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w sytuacji zwi臋kszenia koszt贸w budowy. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 zwi臋kszenia wysoko艣ci kredytu, w kwocie nie wi臋kszej ni偶 2 000 000 PLN. Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia wadium w wysoko艣ci 10 000 PLN. Wadium wnosi si臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

 

 

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 
III.1)Warunki udzia艂u
III.1.1)Zdolno艣膰 do prowadzenia dzia艂alno艣ci zawodowej, w tym wymogi zwi膮zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
 
Wykaz i kr贸tki opis warunk贸w: 

 

 

 

Wykonawca musi posiada膰 Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci bankowej o kt贸rym mowa w Art. 36 ust 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe lub inny r贸wnowa偶ny dokument, potwierdzaj膮cy uprawnienia do prowadzenia dzia艂alno艣ci bankowej. W przypadku Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia, 偶aden z nich nie mo偶e podlega膰 wykluczeniu z powodu niespe艂nienia warunk贸w o kt贸rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, warunek kompetencji lub uprawnie艅 do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej musi spe艂nia膰 ka偶dy z Wykonawc贸w.

 

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zam贸wienia
III.1.3)Zdolno艣膰 techniczna i kwalifikacje zawodowe
 
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zam贸wienia
 
III.1.5)Informacje o zam贸wieniach zastrze偶onych
 
III.2)Warunki dotycz膮ce zam贸wienia
 
III.2.1)Informacje dotycz膮ce okre艣lonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

 

 

Zamawiaj膮cy za艂膮cza do SIWZ, istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego.

 

 

 
III.2.3)Informacje na temat pracownik贸w odpowiedzialnych za wykonanie zam贸wienia

 

Sekcja IV: Procedura

 
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
 
Procedura otwarta
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w
 
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwi膮za艅 lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
 
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zam贸wie艅 rz膮dowych (GPA)
 
Zam贸wienie jest obj臋te Porozumieniem w sprawie zam贸wie艅 rz膮dowych: nie
 
IV.2)Informacje administracyjne
 
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycz膮ca przedmiotowego post臋powania
IV.2.2)Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u
 
Data: 08/01/2018
 
Czas lokalny: 13:00
 
IV.2.3)Szacunkowa data wys艂ania zaprosze艅 do sk艂adania ofert lub do udzia艂u wybranym kandydatom
IV.2.4)J臋zyki, w kt贸rych mo偶na sporz膮dza膰 oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u:
 
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w kt贸rym oferent b臋dzie zwi膮zany ofert膮
 
Okres w miesi膮cach: 2 (od ustalonej daty sk艂adania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
 
Data: 08/01/2017
 
Czas lokalny: 13:10
 
Miejsce: 

 

 

 

Instytut Morski w Gda艅sku, ul. D艂ugi Targ 41/42, 80-830 Gda艅sk, pok nr 12.

 

 

 

Sekcja VI: Informacje uzupe艂niaj膮ce

VI.1)Informacje o powtarzaj膮cym si臋 charakterze zam贸wienia
 
Jest to zam贸wienie o charakterze powtarzaj膮cym si臋: nie
 
VI.2)Informacje na temat proces贸w elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

 

 

Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy: w stosunku do kt贸rego otwarto likwidacj臋, w zatwierdzonym przez s膮d uk艂adzie w post臋powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj臋 jego maj膮tku lub s膮d zarz膮dzi艂 likwidacj臋 jego maj膮tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub kt贸rego upad艂o艣膰 og艂oszono, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸ry po og艂oszeniu upad艂o艣ci zawar艂 uk艂ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s膮du, je偶eli uk艂ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj臋 maj膮tku upad艂ego, chyba 偶e s膮d zarz膮dzi艂 likwidacj臋 jego maj膮tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego.

 

Wykaz o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz brak podstaw wykluczenia:1. o艣wiadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam贸wienia (JEDZ);2. aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej; je偶eli Wykonawc膮 jest Bank – wyci膮g z ksi臋gi akcyjnej dla akcji imiennych, wskazuj膮cy w艂a艣cicieli tych akcji albo o艣wiadczenie dotycz膮ce akcji zdematerializowanych. Zamawiaj膮cy przed udzieleniem zam贸wienia, wezwie Wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, do z艂o偶enia w wyznaczonym, nie kr贸tszym ni偶 10 dni, terminie aktualnych na dzie艅 z艂o偶enia nast臋puj膮cych dokument贸w: a) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci bankowej o kt贸rym mowa w Art. 36 ust 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe lub inny r贸wnowa偶ny dokument, potwierdzaj膮cy uprawnienia do prowadzenia dzia艂alno艣ci bankowej; b)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; c) o艣wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s膮du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk贸w, op艂at lub sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument贸w potwierdzaj膮cych dokonanie p艂atno艣ci tych nale偶no艣ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi膮偶膮cego porozumienia w sprawie sp艂at tych nale偶no艣ci, d)o艣wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu艂em 艣rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienia publiczne.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11, Wykonawca, sk艂adaj膮cy ofert臋, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o kt贸rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowi膮zany jest przekaza膰 Zamawiaj膮cemu o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci lub braku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej, o kt贸rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

 

Szczeg贸艂owe informacje dot. o艣wiadcze艅 i dokument贸w wymaganych od Wykonawc贸w opisane zosta艂y w pkt 6 SIWZ.

SIWZ Zamawiaj膮cy zamieszcza na swojej stronie internetowej 

www.im.gda.pl oraz udost臋pnia w swojej siedzibie, tj. 80-830 Gda艅sk, ul. D艂ugi Targ 41/42, pok. nr 7.

 

Prognoza finansowa na lata 2017-2033, zestawienie um贸w podpisanych z odbiorcami w kwocie powy偶ej 100 000 PLN brutto na dzie艅 31.10.2017 r. , Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 nie s膮 udost臋pniane na stronie internetowej Zamawiaj膮cego ani upubliczniane w 偶aden inny spos贸b. Stanowi膮 one tajemnic臋 przedsi臋biorstwa. Przekazanie ich nast臋puje tylko na podstawie wype艂nionego i podpisanego przez Wykonawc臋 oraz dor臋czonego do Zamawiaj膮cego orygina艂u Zobowi膮zania do zachowania tajemnicy przedsi臋biorstwa (wz贸r zobowi膮zania stanowi za艂膮cznik do SIWZ) Op艂ata jak膮 Zamawiaj膮cy 偶膮da za dor臋czenie SIWZ wraz z za艂膮cznikami wynosi 500 PLN brutto (s艂ownie: pi臋膰set z艂otych). Op艂ata ta obejmuje koszty przesy艂ki SIWZ na wskazany adres Wykonawcy oraz koszty jej wydruku.

 

 

 
VI.4)Procedury odwo艂awcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwo艂awcze
 
Krajowa Izba Odwo艂awcza
ul. Post臋pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
 
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Sk艂adanie odwo艂a艅
 
Dok艂adne informacje na temat termin贸w sk艂adania odwo艂a艅: 

 

 

 

Wykonawcy, a tak偶e innemu podmiotowi, je偶eli ma lub mia艂 interes w uzyskaniu zam贸wienia oraz poni贸s艂 lub mo偶e ponie艣膰 szkod臋 w wyniku naruszenia przez Zamawiaj膮cego przepis贸w ustawy, przys艂uguj膮 艣rodki ochrony prawnej okre艣lone w Dziale VI ustawy. Odwo艂anie przys艂uguje wy艂膮cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno艣ci Zamawiaj膮cego podj臋tej w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia lub zaniechania czynno艣ci, do kt贸rej Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany na podstawie przepis贸w ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych. Odwo艂anie powinno wskazywa膰 czynno艣膰 lub zaniechanie czynno艣ci Zamawiaj膮cego, kt贸rej zarzuca si臋 niezgodno艣膰 z przepisami ustawy, zawiera膰 zwi臋z艂e przedstawienie zarzut贸w, okre艣la膰 偶膮danie oraz wskazywa膰 okoliczno艣ci faktyczne i prawne uzasadniaj膮ce wniesienie odwo艂ania. Odwo艂anie wnosi si臋 do Prezesa Krajowej Izby Odwo艂awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu, przesy艂aj膮c kopi臋 odwo艂ania Zamawiaj膮cemu przed up艂ywem terminu do wniesienia odwo艂ania w taki spos贸b, aby m贸g艂 on zapozna膰 si臋 z jego tre艣ci膮 przed up艂ywem tego terminu. Odwo艂anie wnosi si臋 w terminie 10 dni od dnia przes艂ania informacji o czynno艣ci Zamawiaj膮cego stanowi膮cej podstaw臋 jego wniesienia – je偶eli zosta艂y przes艂ane w spos贸b okre艣lony w art. 27 ust. 2 ustawy albo w terminie 15 dni je偶eli zosta艂y przes艂ane w inny spos贸b. Odwo艂anie wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu, a tak偶e wobec postanowie艅 Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia, wnosi si臋 w terminie 10 dni od dnia publikacji og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia na stronie internetowej. Odwo艂anie wobec innych czynno艣ci ni偶 ww. wnosi si臋 w terminie 10 dni od dnia, w kt贸rym powzi臋to lub przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci mo偶na by艂o powzi膮膰 wiadomo艣膰 o okoliczno艣ciach stanowi膮cych podstaw臋 jego wniesienia. Szczeg贸艂owe zasady post臋powania po wniesieniu odwo艂ania okre艣laj膮 przepisy Dzia艂u VI ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo艂awczej stronom oraz uczestnikom post臋powania odwo艂awczego przys艂uguje skarga do s膮du. Skarg臋 wnosi si臋 do s膮du okr臋gowego w艂a艣ciwego dla siedziby Zamawiaj膮cego, z po艣rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo艂awczej w terminie 7 dni od dnia dor臋czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo艂awczej, przesy艂aj膮c jednocze艣nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

 

 

VI.4.4)殴r贸d艂o, gdzie mo偶na uzyska膰 informacje na temat sk艂adania odwo艂a艅
 
Departament Odwo艂a艅 UZP
ul. Post臋pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wys艂ania niniejszego og艂oszenia:
 
15/11/2017
 
 
 


sprostowanie _19_12_2017.pdf

Sprostowanie2_19_12_2017r.pdf

Modyfikacja_SIWZ_19_12_2017r.pdf

SIWZ_kredyt_inwestycyjny_modyfikacja_19_12_2017r.doc

Odpowied藕_na_pytania_15_12_2017.pdf

Modyfikacja_SIWZ_12.12.2017r.pdf

odpowied藕_na_pytania_05_12_2017.pdf

Modyfikacja_SIWZ_01_12_2017.pdf 

za艂膮czniki_do_zapytania_Wykonawcy.pdf

sprostowanie_og艂oszenia_04_11_2017.pdf

SIWZ_po_modyfikacji_01_12_2017.pdf

 
zal_nr_1_formularz_ofertowy po modyfikacji_01_12_2017.doc
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies