Instytut Morski Zam贸wienia publiczne 2017/DZP/011 - us艂ugi ubezpieczeniowe

2017/DZP/011 - us艂ugi ubezpieczeniowe

 

 
 


Og艂oszenie nr 613874-N-2017 z dnia 2017-11-09 r.

Instytut Morski w Gda艅sku: Ubezpieczenie morskie, mienia, komunikacji, koszt贸w leczenia oraz odpowiedzialno艣ci cywilnej Instytutu Morskiego w Gda艅sku
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Us艂ugi
Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe
Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego
Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych
Nie

Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy
Nie
Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania
Nie
Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych
Nie

Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej – maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Morski w Gda艅sku, krajowy numer identyfikacyjny 14506900000, ul. ul. D艂ugi Targ  , 80830   Gda艅sk, woj. pomorskie, pa艅stwo Polska, tel. -58 3011641, 3018385, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.im.gda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):
Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)
Tak
www.im.gda.pl

Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
Tak
www.im.gda.pl

Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Nie
Inny spos贸b:

Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Tak
Inny spos贸b:
pisemnie
Adres:
Instytut Morski w Gda艅sku, ul. D艂ugi Targ 41/42, 80-830 Gda艅sk, pok nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
Nie
Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Ubezpieczenie morskie, mienia, komunikacji, koszt贸w leczenia oraz odpowiedzialno艣ci cywilnej Instytutu Morskiego w Gda艅sku
Numer referencyjny: 2017/DZP/011
Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Us艂ugi
II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:
wszystkich cz臋艣ci
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:

Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga ubezpieczenia wg podzia艂u na nast臋puj膮ce cz臋艣ci zam贸wienia: a) Cz臋艣膰 1 - ubezpieczenia morskie (pi臋膰 jednostek p艂ywaj膮cych i sprz臋t eksploatowany w warunkach morskich) Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia znajduje si臋 w za艂. nr 2 do SIWZ. b) Cz臋艣膰 2 - ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u prowadzenia dzia艂alno艣ci lub posiadania mienia oraz ubezpieczenie koszt贸w leczenia. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia znajduje si臋 w za艂. nr 3 do SIWZ. c) Cz臋艣膰 3 - ubezpieczenia komunikacyjne. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia znajduje si臋 w za艂. nr 4 do SIWZ. d) Cz臋艣膰 4 - ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u prowadzenia dzia艂alno艣ci, ubezpieczenie w zakresie nadwy偶kowym Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia znajduje si臋 w za艂. nr 5 do SIWZ.

II.5) G艂贸wny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66514150-2
66516300-3
66512100-3
66514110-0
66516100-1
66512100-3
66516400-4


II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w – szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)

II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre艣lenie przedmiotu, wielko艣ci lub zakresu oraz warunk贸w na jakich zostan膮 udzielone zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w sytuacji: a) zwi臋kszenia warto艣ci ubezpieczonego mienia – warto艣膰 zam贸wienia do 10.000 z艂, b) zg艂oszenia dodatkowych os贸b do ubezpieczenia KL/NNW- warto艣膰 zam贸wienia do 10.000 z艂, c) konieczno艣ci zaaran偶owania dodatkowej polisy w zwi膮zku z zawieranymi umowami – warto艣膰 zam贸wienia do 100.000 z艂, d) zakupu lub przej臋cia nowych sk艂adnik贸w mienia – warto艣膰 zam贸wienia do 50.000 z艂, e) uzupe艂nienia wyczerpanych limit贸w lub sum ubezpieczenia – warto艣膰 zam贸wienia do 30.000 z艂, f) konieczno艣ci przed艂u偶enia okresu ubezpieczenia – warto艣膰 zam贸wienia do 30.000 z艂.
II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:
miesi膮cach:  12   lub dniach:
lub
data rozpocz臋cia:   lub zako艅czenia:
Okres w miesi膮cach Okres w dniach Data rozpocz臋cia Data zako艅czenia
12      

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji obejmuje umowy, kt贸rych okres ubezpieczenia rozpoczyna si臋 w przedziale dat: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. W przypadku zawarcia umowy po dniu 01.01.2018 r., Umowa b臋dzie obowi膮zywa艂a przez 12 miesi臋cy od dnia jej zawarcia. Okres ubezpieczenia rozpocznie si臋 z dniem zawarcia umowy. Termin realizacji ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie nadwy偶kowym z tytu艂u prowadzenia dzia艂alno艣ci planowany jest w terminie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w
Okre艣lenie warunk贸w: Wykonawca musi posiada膰 uprawnienia do prowadzenia dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze艣nia 2015 r. o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre艣lenie warunk贸w:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa
Okre艣lenie warunk贸w:
Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI
O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
Tak
O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) w postaci kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez Wykonawc臋 – aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu ofert.* *W przypadku wskazania przez Wykonawc臋 ww. dokumentu w formie elektronicznej pod okre艣lonymi adresami internetowymi og贸lnodost臋pnych i bezp艂atnych baz danych, Zamawiaj膮cy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc臋 dokumenty. Informacj臋 na temat adresu strony internetowej oraz numeru KRS lub NIP Wykonawca zamieszcza w poz. 11 formularza ofertowego (za艂膮cznik nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ). Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sk艂ada dokumenty wystawione w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj膮ce, 偶e: - nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono jego upad艂o艣ci – wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Je偶eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si臋 dokument贸w, o kt贸rych mowa w pkt. 6.1 d) SIWZ, zast臋puje si臋 je dokumentem zawieraj膮cym o艣wiadczenie, w kt贸rym okre艣la si臋 tak偶e osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, z艂o偶one przed w艂a艣ciwym organem s膮dowym, administracyjnym albo organem samorz膮du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. O艣wiadczenie to, musi by膰 z艂o偶one w terminie o kt贸rym mowa pkt. 6.1 c) SIWZ. Wykonawcy wsp贸lnie ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia, ustanawiaj膮 pe艂nomocnika do reprezentowania ich w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo reprezentowania w post臋powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam贸wienia publicznego. W przypadku Wykonawc贸w wyst臋puj膮cych wsp贸lnie, ka偶dy z nich zobowi膮zany jest do z艂o偶enia dokument贸w o kt贸rych mowa w pkt. 6.1 c).SIZW Orygina艂 ww. pe艂nomocnictwa nale偶y za艂膮czy膰 do oferty. Zamawiaj膮cy 偶膮da aby Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 wykonanie cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia艂u w post臋powaniu zamie艣ci艂 informacje o podwykonawcach w o艣wiadczeniu dotycz膮cym przes艂anek wykluczenia z post臋powania – za艂. nr 7 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy膰 cz臋艣膰 zam贸wienia podwykonawcy, zobowi膮zany jest do przedstawienia w odniesieniu do podwykonawc贸w wskazanych przez Wykonawc臋 w poz. 10 formularza ofertowego (za艂膮cznik nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ) i w o艣wiadczeniu (za艂膮cznik nr 7 do SIWZ) dokument贸w wymienionych w pkt 6.1 c). Wykonawca, kt贸ry powo艂uje si臋 na zasoby innych podmiot贸w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe艂nienia - w zakresie, w jakim powo艂uje si臋 na ich zasoby - warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o艣wiadczeniu dotycz膮cym przes艂anek wykluczenia z post臋powania - za艂. nr 7 do SIWZ oraz podaje w o艣wiadczeniu dotycz膮cym spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu- za艂. nr 8 do SIWZ dane tych podmiot贸w wraz z podaniem zakresu udost臋pnienia tych zasob贸w. Informacje zawarte w ww. o艣wiadczeniach b臋d膮 stanowi膰 wst臋pne potwierdzenie, 偶e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu. O艣wiadczenia musz膮 by膰 z艂o偶one w oryginale, podpisane przez osob臋 uprawnion膮.
III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
W celu potwierdzenia spe艂niania przez Wykonawc臋 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu dotycz膮cych posiadania kompetencji lub uprawnie艅 do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej: w postaci kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez Wykonawc臋 - zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze艣nia 2015 r. o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W przypadku sk艂adania oferty przez Wykonawc贸w ubiegaj膮cych si臋 wsp贸lnie o udzielenie zam贸wienia, wymagany dokument musi by膰 z艂o偶ony przez co najmniej jednego Wykonawc臋. Zamawiaj膮cy uzna za w艂a艣ciwe, przed艂o偶enie za艣wiadczenia wydanego przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego, potwierdzaj膮cego zezwolenie na prowadzenie dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:
Nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej
Nie
Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc贸w  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w
Maksymalna liczba wykonawc贸w  
Kryteria selekcji wykonawc贸w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:
Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik贸w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:

Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋d膮 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:

Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem) Nie
Nale偶y poda膰 adres strony internetowej, na kt贸rej aukcja b臋dzie prowadzona:

Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:

Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:
Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):
Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 0,90
klauzule fakultatywne 0,10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem
Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:

Wst臋pny harmonogram post臋powania:

Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:

Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:
 
Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:
 
Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:
 

Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale偶y wskaza膰 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2) Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 dokonywania zmian umowy. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 dokonania zmian Umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 PZP. Warunki powoduj膮ce zmian臋 umowy: a) wskazane jest ograniczenie przez Zamawiaj膮cego zakresu przedmiotu zam贸wienia, ze wzgl臋du na fakt, 偶e dalsze utrzymywanie ubezpieczenia nie le偶y w interesie Zamawiaj膮cego, – w takim przypadku zmianie mog膮 ulec stosowne zapisy umowy odnosz膮ce si臋 do przedmiotu zam贸wienia i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, a tak偶e obowi膮zk贸w Wykonawcy; b) konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie, je偶eli konieczno艣膰 wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepis贸w prawa obowi膮zuj膮cych po dacie zawarcia umowy, wywo艂uj膮cych potrzeb臋 zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mog膮 ulec wy艂膮cznie zapisy umowy, do kt贸rych odnosz膮 si臋 zmiany przepis贸w prawa; c) przedmiot ubezpieczenia zosta艂 przez Zamawiaj膮cego przekazany do u偶ytkowania innej firmie na podstawie umowy najmu, dzier偶awy lub innej – w takim przypadku zmianie mog膮 ulec stosowne postanowienia umowy odnosz膮ce si臋 do obj臋tych ochron膮 ubezpieczeniow膮 podmiot贸w; d) przedmiot ubezpieczenia przesta艂 by膰 w艂asno艣ci膮 Zamawiaj膮cego – w takim przypadku zmianie mog膮 ulec stosowne postanowienia umowy odnosz膮ce si臋 do obj臋tych ochron膮 ubezpieczeniow膮 podmiot贸w, terminu realizacji zam贸wienia, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy; e) zmian postanowie艅 umowy w zakresie os贸b ubezpieczonych, kt贸re mog膮 by膰 zwi膮zane z realizacj膮 przez Wykonawc臋 projekt贸w inwestycyjnych i/lub wynika膰 z zawartych kontrakt贸w; f) korzystne dla Zamawiaj膮cego zmiany zakresu ubezpieczenia tylko takie, kt贸re wynika膰 b臋d膮 ze zmian og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia Wykonawcy za zgod膮 Zamawiaj膮cego i Wykonawcy; g) zmiany postanowie艅 umowy w zakresie mienia stanowi膮cego przedmiot ubezpieczenia, a w szczeg贸lno艣ci zmiany jego warto艣ci wynikaj膮ce z jego u偶ytkowania oraz gospodarowania tymi mieniem. W przypadku gdy dokonane zmiany wp艂yn膮 na zmian臋 wysoko艣ci sk艂adki ubezpieczeniowej, Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 dokonania zmiany jej warto艣ci. 3) Wyst膮pienie wymienionych wy偶ej okoliczno艣ci zmian umowy nie stanowi zobowi膮zania Zamawiaj膮cego do wprowadzenia tych zmian. 4) Wszelkie zmiany i uzupe艂nienia umowy wymagaj膮 formy pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci, za zgod膮 obu stron. 5) Wszelkie zmiany musz膮 by膰 dokonywane z zachowaniem przepis贸w ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):

艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:
Data: 2017-11-30, godzina: 13:00,
Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem):

Wskaza膰 powody:

J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, je偶eli 艣rodki s艂u偶膮ce sfinansowaniu zam贸wie艅 na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt贸re zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, nie zosta艂y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 24 ust. 11, Wykonawca, sk艂adaj膮cy ofert臋, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt贸rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, zobowi膮zany jest przekaza膰 zamawiaj膮cemu o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci lub braku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej, o kt贸rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze z艂o偶eniem o艣wiadczenia, wykonawca mo偶e przedstawi膰 dowody, 偶e powi膮zania z innym wykonawc膮 nie prowadz膮 do zak艂贸cenia konkurencji w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia.
ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH


Cz臋艣膰 nr: 1 Nazwa: ubezpieczenia morskie
1) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane:Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenia morskie (pi臋膰 jednostek p艂ywaj膮cych i sprz臋t eksploatowany w warunkach morskich) Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia znajduje si臋 w za艂. nr 2 do SIWZ.
2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅(CPV): 66510000-8, 66514150-2, 66516300-3, 66512100-3

3) Warto艣膰 cz臋艣ci zam贸wienia(je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi膮cach: 12
okres w dniach:
data rozpocz臋cia:
data zako艅czenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,90
klauzule fakultatywne 0,10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz臋艣膰 nr: 2 Nazwa: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u prowadzenia dzia艂alno艣ci lub posiadania mienia oraz ubezpieczenie koszt贸w leczenia
1) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane:Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u prowadzenia dzia艂alno艣ci lub posiadania mienia oraz ubezpieczenie koszt贸w leczenia. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia znajduje si臋 w za艂. nr 3 do SIWZ.
2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅(CPV): 66510000-8, 66515400-7, 66516400-4, 66512210-7

3) Warto艣膰 cz臋艣ci zam贸wienia(je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi膮cach: 12
okres w dniach:
data rozpocz臋cia:
data zako艅czenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,90
klauzule fakultatywne 0,10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz臋艣膰 nr: 3 Nazwa: ubezpieczenia komunikacyjne
1) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia znajduje si臋 w za艂. nr 4 do SIWZ.
2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅(CPV): 66510000-8, 66514110-0, 66516100-1, 66512100-3

3) Warto艣膰 cz臋艣ci zam贸wienia(je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi膮cach: 12
okres w dniach:
data rozpocz臋cia:
data zako艅czenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,90
klauzule fakultatywne 0,10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz臋艣膰 nr: 4 Nazwa: ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u prowadzenia dzia艂alno艣ci, ubezpieczenie w zakresie nadwy偶kowym
1) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane:Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u prowadzenia dzia艂alno艣ci, ubezpieczenie w zakresie nadwy偶kowym. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia znajduje si臋 w za艂. nr 5 do SIWZ.
2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅(CPV): 66510000-8, 66516400-4

3) Warto艣膰 cz臋艣ci zam贸wienia(je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi膮cach: 10
okres w dniach:
data rozpocz臋cia:
data zako艅czenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,90
klauzule fakultatywne 0,10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

SIWZ_ubezpieczenia_po_modyfikacji_20_11_2017
Modyfikacja_SIWZ_20_11_2017
modyfikacja_SIWZ_i_odpowiedzi_na_pytania_23.11.2017.pdf

zal nr 1a formularz oferty ubezpieczenia morskie
zal nr 1b formularz oferty ubezpieczenia mienia oc klz
zal_nr_1c_formularz_oferty_ubezpieczenia_komunikacyjne_.doc
zal_nr_1d_formularz_oferty_ubezpieczenia_mienia_oc.doc
zal_nr_2_opis_ubezpieczenia_morskie_po_modyfikacji_23_11_2017.doc
zal_nr_3_opis_ubezpieczenia_mienia_oc_klz_po_modyfikacji_23.11.2017.doc
zal_nr_3a_szkodowosc.doc
zal_nr_4_opis_ubezpieczenie_komunikacyjne_po_modyfikacji_23.11.2017.doc
zal_nr_5_opis_ubezpieczenie_nadwykowe_oc_po_modyfikacji_23.11.2017.doc
zal_nr_6_informacje_dodatkowe_po_modyfikacji_23.11.2017.doc
zal_nr_7_oswiadczenie_art_25a_wykluczenie.doc
zal_nr_8_oswiadczenie_warunki_udzialu.doc
zal_nr_9a_wzor_umowy_ubezpieczenia_morskie_.doc
zal_nr_9b_wzor_umowy_%20ubezp_mienia_klz_oc.doc
zal_nr_9c_wzor_umowy_ubezp_komunikacyjne.doc
zal_nr_9d_wzor_umowy_oc.doc
zal_nr_10_imor_karta%20bezpieczestwa.pdf
zal_nr_11_imoros_1_karta_bezpieczestwa.pdf
zal_nr_12_imoros_2_.jpg
zal_nr_13_imoros3_karta%20bezpieczenstwa.pdf
zal_nr_14_linder-440_.pdf
 

 
 

 

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies