Oferta Laborotatorium Zakładu Ochrony Środowiska

Dobrze wyposażone Laboratorium oraz doskonali specjaliści umożliwiają wykonywanie z pełną odpowiedzialnością analiz fizyczno-chemicznych z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej oraz analiz specyficznych w:

 • wodach podziemnych, powierzchniowych i morskich,
 • ściekach komunalnych i przemysłowych
 • gruntach
 • osadach dennych i ściekowych
 • odpadach
   

Zapewniamy akredytowane pobieranie próbek:

 • gruntów
 • wód morskich i osadów dennych powierzchniowych i rdzeniowych we współpracy z Zakładem Oceanografii Operacyjnej
 • ścieków
 • wód powierzchniowych
 • wód podziemnych

Dostarczanie próbek przez klienta instrukcja (plik pdf)

 

INSTRUKCJA DOSTARCZANIA PRÓBEK PRZEZ KLIENTA
W przypadku pobierania próbek przez Klienta powinny być zachowane następujące warunki:

Próbki GRUNTÓW, GLEB i OSADÓW
 

Rodzaj oznaczenia Pojemnik na próbki Warunki transportu Uwagi
WWA, PCB, TBT Pojemnik z ciemnego szkła (np. słoik ciemny lub jasny osłonięty z zewnątrz).Pod pokrywkę włożyć folię aluminiową.  
 
W chłodzie bez dostępu światła, zakrętkami do dołu. 
 
Ilość próbki ok.0,5 kg
Pestycydy
Oleje mineralne
BTEX
VOX
Inne substancje organiczne
Metale Pojemnik szklany lub plastikowy.
Nie wkładać pod pokrywkę folii aluminiowej.
W chłodzie Ilość próbki ok.0,5 kg
Azot,  fosfor Pojemnik szklany lub plastikowy. W chłodzie
Wilgotność, straty prażenia i odczyn Pojemnik szklany lub plastikowy szczelnie zamknięty. W chłodzie

 

Próbki WÓD i ŚCIEKÓW

Rodzaj oznaczenia Pojemnik na próbki Warunki transportu Uwagi
WWA, PCB Pojemnik (butelka) z ciemnego szkła.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W chłodzie i bez dostępu światła.
Min. obj. próbki  - 2 dm3
Pestycydy Min. obj. próbki  - 1 dm3
Oleje mineralne Min. obj. próbki  - 0,5 dm3
THM  
W celu usunięcia powietrza całkowicie napełnić pojemnik.
 
 
Min. obj. próbki  - 0,5 dm3
BTEX Min. obj. próbki  - 0,5 dm3
VOX Min. obj. próbki  - 0,5 dm3
Inne substancje organiczne Min. obj. próbki  - 1 dm3
Metale Pojemnik plastikowy W chłodzie Min. obj. próbki  - 0,5 dm3
Związki azotu Pojemnik plastikowy lub szklany W chłodzie Min. obj. próbki  - 0,5 dm3
Związki fosforu Pojemnik plastikowy lub szklany W chłodzie Min. obj. próbki  - 0,5 dm3
BZT5 Pojemnik szklany lub plastikowy.
W celu usunięcia powietrza całkowicie napełnić pojemnik.

 
W chłodzie i bez dostępu światła.
Dostarczyć do Laboratorium w przeciągu 12 h!
Próbki przyjmowane są do godz. 13.00 od środy do piątku

 
Min. obj. próbki  - 0,5 dm3
ChZT Pojemnik szklany lub plastikowy. W chłodzie i bez dostępu światła. Min. obj. próbki  - 0,5 dm3
Chlorki Pojemnik szklany lub plastikowy. W chłodzie Min. obj. próbki  - 0,5 dm3
Siarczany Pojemnik szklany lub plastikowy. W chłodzie Min. obj. próbki  - 100 cm3
pH Pojemnik szklany lub plastikowy.
W celu usunięcia powietrza całkowicie napełnić pojemnik.
W chłodzie Min. obj. próbki  - 100 cm3
Utlenialność Pojemnik szklany lub plastikowy. W chłodzie i bez dostępu światła. Min. obj. próbki  - 0,5 dm3
Zawiesina Pojemnik szklany lub plastikowy. W chłodzie Min. obj. próbki  - 1 dm3
Substancje rozpuszczone
Sucha pozostałość
Pojemnik szklany lub plastikowy.
 
 
W chłodzie
Min. obj. próbki  - 0,5 dm3
 
Dwutlenek węgla agresywny 2 pojemniki szklane:
I pojemnik (ze sproszkowanym marmurkiem) – napełnić próbką pod korek i szczelnie zamknąć.
II pojemnik napełnić pod korek i szczelne zamknąć (bez marmurku)
W chłodzie

Dostarczyć do Laboratorium w przeciągu 12 h!
 
Min. obj. pojemników  -
0,5 dm3 każdy

 

W razie wątpliwości lub oznaczeń niewymienionych w instrukcji, prosimy kontaktować się z Kierownikiem Zakładu Ochrony Środowiska – dr Grażyną Dembską, tel. 58 301 69 56, kom. 690 490 338.

Po wcześniejszym powiadomieniu wszystkie pojemniki na próbki można pobrać w Laboratorium ZOŚ.

W przypadku dostarczenia próbek do Laboratorium ZOŚ w nieodpowiedni sposób lub w nieprawidłowych pojemnikach – próbki nie będą przyjęte do analizy.

Gdańsk, 10.01.2017 r.
 

Wszystkie badania wykonywane są w Akredytowanym Laboratorium objętym Systemem Zarządzania, którego funkcjonowanie zostało ocenione przez Polskie Centrum Akredytacji i potwierdzone certyfikatem nr AB 646.

Zakres akredytacji Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Oprócz badań wymienionych w zakresie akredytacji, Laboratorium wykonuje również analizy:

 • metale: stront, kobalt, cyna, tal, tytan, bor, bor przyswajalny
 • THM, fluorowcometany, fluorowcoetany
 • ropopochodne: n-alkany
 • pestycydy: fosforoorganiczne, karbaminowe, chloroorganiczne
 • fenole, cyjanki, barwa, zapach, smak, dwutlenek węgla wolny, dwutlenek węgla agresywny, azot mineralny, azot Kiejdahla, surfaktanty anionowe, surfaktanty niejonowe, aldehyd mrówkowy, AOX, siła zobojętniająca, skład granulometryczny, potencjał redukcyjno – utleniający, zasolenie , chlor wolny, całkowity i ogólny, zawiesina łatwoopadająca, zasadowość  alkaliczna, twardość węglanowa, twardość  niewęglanowa.
   

Ceny negocjowane są w zależności od zakresu pracy tj. ilości próbek i rodzaju oznaczeń oraz czasochłonności analiz.

Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska bierze systematyczny udział w międzynarodowych i krajowych międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.

Badania porównawcze organizowane są przez:

 • Wageningen University, Environmental Sciences (Holandia) WEPAL - SETOC (osady denne rzecze i portowe)
 • Aqachecheck LGC Standards -  analizy wód i gruntów
 • CONTEST LGC Standards - analizy gruntów
 • Centrum Techniki GEA – analizy wód i ścieków
 • Politechnika Krakowska, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej - analiza wody
 • Centrum Badań Ekologicznych PAN - wody naturalne
 • Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska
 • ENVIRON – pobieranie próbek wód i osadów
 • ERA, Soils & Hazardous Waste
   

Mając doskonały sprzęt, aparaturę laboratoryjną oraz dyspozycyjny i wykwalifikowany personel, Zakład jest w stanie natychmiast reagować w sytuacjach awaryjnych (np. przy rozlewach olejowych w portach i innych akwenach wodnych) aby zidentyfikować źródło zanieczyszczeń.

Oprócz wymienionej działalności prowadzone są również prace badawcze, których wyniki są publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych. Pracownicy Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego w Gdańsku biorą czynny udział w konferencjach i sympozjach, na których prezentują rezultaty swoich prac.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies