O zakładzie

Zakład Ochrony Środowiska od chwili jego powstania (1972 r.) wykonuje nieprzerwanie badania analityczne o szerokim spektrum oznaczeń oraz opracowania z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Zakład Ochrony Środowiska zajmuje się badaniem fizyko-chemicznym wód powierzchniowych, podziemnych oraz morskich, osadów ściekowych, osadów dennych, gruntów i odpadów w pełnym zakresie oznaczeń niezbędnym do opracowania poniższych tematów:

  • przeglądy ekologiczne
  • monitoringi wód podziemnych i powierzchniowych
  • bilanse ilościowo - jakościowe ścieków
  • ekspertyzy odpadów przemysłowych i osadów dennych
  • operaty wodno-prawne na pobór wód i odprowadzanie ścieków
  • oddziaływania na środowisko obiektów uciążliwych (składowiska odpadów, stacje paliw, zakłady przemysłowe)
  • testowania technologiczne urządzeń oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody
  • przygotowanie danych do wniosku o pozwolenie zintegrowane w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

W Zakładzie Ochrony Środowiska zatrudnionych jest 19 osób: 17 z wyższym wykształceniem (w tym 4 ze stopniem doktora) oraz 2 z wykształceniem średnim (technik analityk, technik ochrony środowiska).

Zakład Ochrony Środowiska posiada Laboratorium, które wdrożyło System Jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 i od 01.09.2005 r. posiada CERTYFIKAT POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI nr AB 646 potwierdzający spełnienie wymagań wyżej wymienionej normy.

W 2016 r. Laboratorium ZOŚ wprowadziło analizy metali w wodach metodą ICP-OES w ramach zakresu elastycznego.

Utrzymanie jakości wyników i świadczonych usług przez Laboratorium jest możliwe dzięki pracy opartej na zasadach dobrej praktyki profesjonalnej całego zespołu pracowników Laboratorium oraz korzystaniu z własnego nowoczesnego sprzętu i aparatury pomiarowo-badawczej.

Zakład Ochrony Środowiska jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "POLLAB".

Zakład zapewnia poufność wyników i fachową ich interpretację.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies