Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami

  • udział w pracach GOOS (Global Ocean Observing System), EuroGOOS i BOOS (dotyczy prowadzenia operacyjnych obserwacji oraz prognoz mórz i oceanów);
  • współpraca z morskimi służbami hydrometeorologicznymi oraz instytucjami badawczymi państw bałtyckich w ramach porozumienia HIROMB (dotyczy rozwoju i eksploatacji hydrodynamicznego modelu o wysokiej rozdzielczości dla Morza Bałtyckiego – HIROMB)
  • uczestnictwo w pracach Sea Based Pollution Group (HELCOM SEA) (dotyczy prac nad zwalczaniem rozlewów olejowych na morzu)
  • uczestnictwo w sieci instytucji naukowych ENCORA (dotyczy wykorzystania nauki w procesie zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi)
  • udział w konsorcjach naukowych związanych z realizacją projektów UE (SPICOSA, ECOOP, MYOCEAN)
 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies