Oferta

Merytoryczna

 • założenia i projekty sztucznego zasilania brzegu,
 • rozpoznanie zasobów osadów do sztucznego zasilania oraz ocena ich przydatności,
 • inwentaryzacja umocnień brzegowych i obiektów ochronnych polskiego wybrzeża,
 • opracowywanie podstaw projektowania budowli i systemów ochrony brzegów morskich i zalewowych,
 • kompleksowa ocena uwarunkowań przyrodniczo - technicznych rozwoju brzegów morskich,
 • ocena oddziaływania na środowisko umocnień brzegów i prac czerpalnych,
 • analiza obliczeniowa parametrów monitoringu strefy brzegowej,
 • opracowywanie programów monitoringowych polskich brzegów morskich,
 • modelowanie procesów litodynamicznych strefy brzegowej (analiza morfologiczno -morfometryczna),
 • opracowania danych hydrometeorologicznych dla celów projektowania hydrotechnicznej ochrony brzegu,
 • analiza wpływu inwestycji realizowanych na brzegach morskich w ramach programu ochrony do 2023 r.,
 • opracowanie syntez (czasowych i przestrzennych) realizacji najważniejszych programów i projektów ochrony brzegów.
 • wykonywanie raportów o oddziaływaniu na środowisko morskie inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury w strefie brzegowej
 • ekspertyzy

Analityczna

 • Pobór prób osadów strefy przybrzeżnej i nadbrzeżnej
 • Opis makroskopowy osadów
 • Analiza granulometryczna osadów
 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies