Spis wybranych bieżących publikacji

W ramach działalności Zakładu Ekonomiki i Prawa

 • Gospodarka morska. Przegląd statystyczny 2007, Prace IM nr 750, pod kier. U.Kowalczyk,
  M.Burchacz, R.Czermańska, D.Kaszubowski, B.Łuczak, E.Ptaszyńska, J.Piotrowicz,, M.Słomianko-Wasilewska, Gdańsk 2007
 • Rozwój koncepcji PSSA jako element poprawy bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego, U.Kowalczyk,
  J.Piotrowicz, M.Kalinowski, A.Cieślak, WW 6367, Gdańsk 2007
 • Ocena stanu i możliwości rozwoju powiązań zapleczowych portów morskich woj. pomorskiego – stan obecny, kierunki rozwoju, pod kier. M..Burchacz, D.Kaszubowski, W.Kuszewski B.Szwankowska, M.Kalinowski, U.Kowalczyk, J.Piotrowicz, , WW 6368, Gdańsk 2007
 • Znaczenie usług wartości dodanej w funkcjonowaniu polskich portów morskich, kier. pracy D.Bernacki, R.Czermańska, D.Kaszubowski, U.Kowalczyk, WW6363, Gdańsk 2007
 • Znaczenie inwestycji infrastrukturalnych dla rozwoju żeglugi promowej i turystycznej w polskich portach morskich, kier. pracy B.Łuczak, R.Czermańska, D.Kaszubowski, WW 6370, Gdańsk 2007
 • Obsługa transportowa ładunków phz przez polskie porty i polską flota transportową, pod kier. U.Kowalczyk, R.Czermańska, D.Bernacki, M.S-Wasilewska, WW 6369, Gdańsk 2007
 • Potencjał metropolitalny portów morskich aglomeracji trójmiejskiej, kier. B.Szwankowska, K.Luks, B.Łuczak, J.Piotrowicz, WW 6354, Gdańsk 2007
 • Statystyka pożarów polskich statków morskich oraz obcych w Polsce w czasie od 01.01.2006 do 31.12.2006 wraz ze szczegółową analizą wybranych wypadków, kier. U.Kowalczyk, E.Czerwińska, J.Gorzkiewicz, WW 6346, Gdańsk 2007
 • Analiza pożarów polskich statków morskich oraz obcych w Polsce w latach 2001-2005, J. Gorzkiewicz, E.Czerwińska, M.Słomianko-Wasilewska WW 6347, Gdańsk 2007
 • Ocena możliwości wzrostu obrotów ładunkowych polskich portów morskich do roku 2025 jako efekt podejmowanych przez porty działań inwestycyjnych, pod kier. W.Kuszewski, D.Bernacki, R.Czermańska, M.Grzybowski, U.Kowalczyk, K.Luks, E.Ptaszyńska, WW 6353, Gdańsk 2007

W ramach realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (wybrane raporty)

 • Adriatic Baltic Landbridge Project: Structure and Preliminary Detail on each Adriatic-Baltic Landbridge Scenario 2006, 2010, 2020. Gdańsk 2008
 • Report for Adriatic – Baltic Landbridge Project: Characterisation of improvement Links for Adriatic - Baltic Landbridge Itineraries for 2010 and 2020.), Gdańsk 2008
 • Report for Adriatic – Baltic Landbridge Project: Critical Success Factors for Adriatic - Baltic Landbridge Itineraries for 2010 and 2020. Gdańsk 2008
 • Report for Adriatic – Baltic Landbridge Project: Guidelines for Landbridge Participants Regarding Elimination of Barriers and Facilitate Cooperation and Improvement of Links. Gdańsk 2008
 • “ImpulseC. Actual implementation of maritime cluster – tools & strategies”; Gdańsk 2007; Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdansku.
 • INTERREG III B BASIM- “Baltic Sea Motorways supporting information services”; ISBN 978-83-85780-84-7, Gdańsk 2007
 • INTERREG III B Baltic Master- Vision of PSSA in 2020 (Particularly Sensitive Sea Areas), Baltic Master report, Gdańsk 2007
 • INTERREG III B Baltic Master- PSSA - Regional and Local Priorities, Baltic Master report, Gdańsk 2007
 • Report for Adriatic – Baltic Landbridge Project: Sectoral Elaboration – Maritime and Inland Waterway Transport for five AB Landbridge seaports. Gdańsk 2007
 • Report for Adriatic – Baltic Landbridge Project: Extra-CADSES Geographic Considerations from consultations with Stakeholders from Areas which Influence Transport Flows in AB Landbridge Area. Gdańsk 2007
 • MAritiem Security SolutionNETwork, Transport Chain Security – Dangerous Goods Monitoring, Gdańsk 2006
 • InLoC “Territorial Impact Assessments, Case studies on logistic nodal points and their territorial impacts in Poland, Lithuania, Estonia and Finland”, Centre for Maritime Studies, Turku, Finlandia 2006

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki i Prawa poza Instytutem Morskim- język polski

 • Monografie
  • Bezpieczeństwo w administracji i biznesie (red.: M. Grzybowski, J. Tomaszewski). WSAiB w Gdyni. Gdynia 2007. ISBN 978-83918369-2-7, stron 431.
 • Recenzje – M.Grzybowski
  • Żegluga i porty morskie w procesie integracji europejskiej (red. Henryk Salmonowicz), Zeszyty Naukowe nr 552, Ekonomiczne Problemy usług nr 7, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007 (ISSN 1640-6818, ISSN 1869-382X).
 • Publikacje
  • Kuszewski W.: Elementy polityki transportowej w Niebieskiej Księdze Unii Europejskiej, „Namiary” lipiec 2008
  • Czermańska R.: Zmiana struktury gałęziowej transportu towarów polskiego handlu zagranicznego a koszty zewnętrzne. „Przegląd Komunikacyjny” nr 5/2008
  • Grzybowski M.: Marketingowe i ekonomiczne aspekty funkcjonowania turystyki morskiej, [w:] Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. Implikacje dla regionów. Ekonomiczne problemy usług nr 15. Zeszyty naukowe nr 491. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008. ISSN 1640-6818 [ISSN 1896-382X], s. 157-166.
  • Bernacki D.: Rola i miejsce polskich portów morskich w obsłudze przewozów ro-ro i kontenerowych.[w] „Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów „Zielonej Księgi polityki morskiej unii Europejskiej. VII Konferencja Naukowa PORTY MORSKIE 2007. Prace Monograficzne Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007
  • Czermańska R.: Warunki rozwoju żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej w Polsce w relacji Wschód-zachód. Przegląd Komunikacyjny nr 2/2007
  • Grzybowski M.: Klastery przemysłowo-usługowe w aktywizacji regionów o dużym bezrobociu strukturalnym [w] Zeszyty Morskie , XXII Sejmik Morski „Dwa lata Polski morskiej w UE”, Szczecin 2007
  • Grzybowski M.: Zachodniopomorski klaster portowy – jako organizacja zwiekszjąca konkurencyjność na bałtyckim rynku transportowym. [w] „Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów „Zielonej Księgi polityki morskiej unii Europejskiej. VII Konferencja Naukowa PORTY MORSKIE 2007. Prace Monograficzne Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007
  • Grzybowski M., K.Luks: Strategie marketingowe polskich portów morskich. [w] Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia. Pod red. B.Liberadzkiego. Wyd. ILiM Poznań, Warszawa-Poznań 2007
  • Grzybowski M.:• Klaster morski jako organizacja integrująca przemysły morskie i kreująca wartość dodaną. [w:] Przemysły morskie w polityce regionalnej UE [red. A. Grzelakowski, K.Krośnicka]. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2007, s. 125-135.
  • Grzybowski M.:•Zintegrowana komunikacja marketingowa urzędu miasta Gdynia.[w:] MARKETING PRZYSZŁOŚCI. TRENDY, STRATEGIE, INSTRUMENTY. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 473. Ekonomiczne problemy usług nr 12. Tom I. Szczecin 2007, s. 185-191.
  • Grzybowski M.:• Klastry przemysłowo-usługowe w aktywizacji regionów o dużym bezrobociu strukturalnym [w:] Dwa lata Polski Morskiej w Unii Europejskiej. Szczecin 2007, s. 223-233.
  • Grzybowski M.:• •Klastry w świecie i Unii Europejskiej. Miscellanea Oeconomicae. Rok 11, No 2, 2007/2. Wydział Zarządzania i Administracji. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (współautor: Bogdan Nogalski), Kielce 2007, ISBN 83-87798-59-2, s. 24-35.
  • Grzybowski M.:•Bezpieczeństwo przeładunków w portach Gdyni i Gdańska [w:] Bezpieczeństwo w administracji biznesie (red. M. Grzybowski, J. Tomaszewski). WSAiB w Gdyni. Gdynia 2007. ISBN 978-83918369-2-7, s. 359-364.
  • Grzybowski M.:• Porty i autostrady morskie na Bałtyku – strategie rozwoju [w:] Transport europejski. wyzwaniem dla Polski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2007 ((ISSN 978-83-89226-40-2), s. 228-242.
  • Grzybowski M.:• Strategie rozwoju portów i żeglugi na Bałtyku u progu XXI wieku [w:] Żegluga i porty morskie w procesie integracji europejskiej (red. Henryk Salmanowicz), Zeszyty Naukowe nr 552, Ekonomiczne Problemy usług nr 7, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007 (ISSN 1640-6818, ISSN 1869-382X), s. 65-76.
  • Kowalczyk U.: Polska a kraje Morza Bałtyckiego. Namiary na Morze i Handel 21/2007
  • Kowalczyk U.: Kierunki wsparcia finansowego UE 27 w sektorze transportu morskiego. [w] Współczesne przedsiębiorstwo portowe i żeglugowe, pod red. H.Salmonowicza, wyd. Kreos, Szczecin 2007
  • Kowalczyk U.; B.Łuczak: Przekop w pełni realny. Namiary na Morze i Handel nr 1/2007
  • Luks K.: Uwagi do Zielonej Księgi przyszłej polityki morskiej UE. [w] „Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów „Zielonej Księgi polityki morskiej unii Europejskiej. VII Konferencja Naukowa PORTY MORSKIE 2007. Prace Monograficzne Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007
  • Luks K.: Kanał przez Mierzeję Wiślaną – nowy szlak do portów polskich.[w] Współczesne przedsiębiorstwo portowe i żeglugowe, pod red. H.Salmonowicza, wyd. Kreos, Szczecin 2007
  • Łuczak B.: Wzrost znaczenia żeglugi pasażerskiej na Bałtyku – nowe terminale pasażerskie w niemieckich portach [w] TRANSLOG 2007 Szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013, Wyd. PTE OW Szczecin , Szczecin 2007

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki i Prawa poza Instytutem Morskim- język angielski

 • Grzybowski M.: ICT in the security in the global maritime transport. X Annual International Conference on Internet Competitiveness and organizational Information and Data Security, Crisis Management and Strategic Decision-making in Knowledge Society. Zlín, 26th March, 2008.
 • Czermańska R., U.Kowalczyk : Current state and prognoses of structure of cargo transport on Polish and European inland water transport area, Polish Maritime Research, Special Issue 2007/S1
 • Grzybowski M.: MSA as the Aspect of European Maritime Security (współautor R. Miler), II Międzynarodowa Konferencja „The Future of Europe. Security and Economic Development”, Bukareszt. 22-24 października 2007 r. Organizatorzy: Wydział Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Bukareszcie, Fundacja EURISC (Rumunia).
 • Grzybowski M.: Trade and Maritime Transport In European Union. TRANSPORT 2007. XVII SCIETIFIC CONFERENCE. MECHANICS, TRANSPORT, COMMUNICATIONS. Sofia 16-17 listopada 2007. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Transportu im „Todora Kableszkowa”, Zarząd Kolei Bułgarskich Nacionalnaja Kompania „Żeleznopytna Infrastruktura
 • Grzybowski M.:•Informations systems in seaport security [w:] Internet a Bezpiecnost organizaci. IX rocnik miezinarodni konference. Univerzita Tomase Bati w Zlinie. Zlin 2007.
 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies