Aktualnie realizowane

 

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa ma przyjemno艣膰 poinformowa膰, 偶e Instytut Morski w Gda艅sku jest partnerem w nowym projekcie zatwierdzonym w ramach czwartego konkursu
Programu Interreg Po艂udniowy Ba艂tyk 2014-2020

 

 “SEAPLANSPACE” - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance – Planowanie przestrzenne na morzu jako instrument zr贸wnowa偶onego zarz膮dzania obszarami morskimi

 

Projekt ma mi臋dzynarodowy charakter i b臋dzie realizowany we wsp贸艂pracy z partnerami z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracownik贸w administracji, sektora prywatnego, student贸w i absolwent贸w uczelni wy偶szych w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zr贸wnowa偶onego zarz膮dzania morzem. Realizacja projektu wi膮偶e si臋 z wymogiem opracowania i wdro偶enia plan贸w zagospodarowania przestrzennego obszar贸w morskich przez pa艅stwa cz艂onkowskie Unii Europejskiej do 2021 roku. Cele projektu maj膮 zosta膰 osi膮gni臋te przez wsp贸lne przygotowanie przez partner贸w Projektu program贸w szkole艅 realizowanych w 5 pa艅stwach, przygotowanie publikacji angielskoj臋zycznej, obejmuj膮cej mi臋dzynarodowe aspekty morskiego planowania przestrzennego, przygotowanie publikacji dwuj臋zycznych, z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszar贸w morskich i zr贸wnowa偶onego zarz膮dzania morzem z perspektywy pa艅stw uczestnicz膮cych w Projekcie oraz przeprowadzenie warsztat贸w dla ok. 300 uczestnik贸w z pa艅stw, bior膮cych udzia艂 w Projekcie, a tak偶e uruchomienie i obs艂ug臋 portalu internetowego, maj膮cego na celu wymian臋 do艣wiadcze艅 i wiedzy w zakresie morskiego planowania przestrzennego.

 

Czas trwania: 02.01.2018-31.12.2020

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 83 257,50EUR 

 

 


 

 

Projekt BATCo - Baltic-Adriatic Transport Cooperation
(2010-2013)G艂贸wnym celem projektu BATCo jest podj臋cie prac nad zr贸wnowa偶onym rozwojem korytarza transportowego dla po艂膮cze艅 pomi臋dzy Morzem Ba艂tyckim a obszarem Morza Adriatyckiego. Inicjatywa stworzenia projektu powsta艂a w 2009 roku. Inicjatyw臋 popar艂o kilkana艣cie instytucji z kraju i zagranicy m.in. z W艂och, S艂owacji, Austrii, Polski, Republiki Czeskiej w tym polskie Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Projekt przyj膮艂 nazw臋 BATCo - Baltic-Adriatic Transport Cooperation i zosta艂 zg艂oszony do drugiego konkursu w ramach Programu Europejskiej Wsp贸艂pracy Transgranicznej CENTRAL EUROPE 2007-2013. Jesieni膮 2009 roku, decyzj膮 Komitetu Monitoruj膮cego projekt BATCo uznany jako kluczowy projekt dla rozwoju po艂膮cze艅 pomi臋dzy portami Morza Ba艂tyckiego a Morzem Adriatyckim zosta艂 zatwierdzony do realizacji. W kwietniu 2010 roku podpisana zosta艂 kontrakt rozpoczynaj膮cy realizacj臋 projektu.

Projekt BATCo - Baltic-Adriatic Transport Cooperation, sk艂ada si臋 z 18 partner贸w z 5 pa艅stw po艂o偶onych wzd艂u偶 korytarza 艂膮cz膮cego Ba艂tyk i Adriatyk z bud偶etem przekraczaj膮cym 3,7 mln euro. Liderem projektu jest Austria - Region Karyntii. W艣r贸d partner贸w projektu s膮 w艂adze regionalne, instytuty naukowo – badawcze dzia艂aj膮ce  w obszarze transportu i logistyki, operatorzy transportowi, agencje i stowarzyszenia logistyczne.Instytut Morski w Gda艅sku jako jednostka badawczo-rozwojowa funkcjonuj膮c膮 od ponad 60 lat w obszarze gospodarki morskiej od pocz膮tku wspierali t臋 inicjatyw臋. Naukowcy z instytutu od wielu lat podkre艣lali znaczenie istnienia szerokiego korytarza transportowego Pn-P艂d pomi臋dzy Morzem Ba艂tyckim a Morzem Adriatyckim. Te wzajemne powi膮zania by艂y bardzo cz臋sto niezauwa偶ane i niedoceniane. Wraz z pomys艂em powstania i realizacji projektu BATCo otworzy艂a si臋 oczekiwana od wielu lat szansa na precyzyjn膮 identyfikacj臋 korytarza transportowego P贸艂noc-Po艂udnie, a co za tym idzie wskazania nowych mo偶liwo艣ci i szans na korzystanie z jego istnienia.
Dla efektywnego rozwoju oraz wyrwania si臋 z trwaj膮cej stagnacji potrzebny jest odpowiedni impuls w postaci wzrostu przep艂ywu strumienia 艂adunk贸w przez port i region. Rozw贸j korytarza pomi臋dzy portami basenu Morza Ba艂tyckiego a portami basenu Morza Adriatyckiego oraz poprawa dost臋pno艣ci portu od strony l膮du b臋d膮ce g艂贸wnymi celami projektu BATCo stworz膮 szans臋 pojawienia si臋 bod藕ca tak d艂ugo oczekiwanego dla rozwoju gospodarki naszego regionu, a szczeg贸lnie gospodarki morskiej (szczeg贸lnie przy wykorzystaniu transportu kolejowego).
 

2007-2009

„Nowoczesne rozwi膮zania logistyczno - transportowe w 偶egludze bliskiego zasi臋gu Polska-Hiszpania. Projekt zintegrowanego serwisu 偶eglugi bliskiego zasi臋gu (SSS) dla przewozu 艂adunk贸w ch艂odzonych”

Projekt „Rozw贸j 偶eglugi bliskiego zasi臋gu pomi臋dzy Hiszpani膮 a Polsk膮. Projekt zintegrowanego serwisu 偶eglugi bliskiego zasi臋gu (SSS) dla przewozu 艂adunk贸w ch艂odzonych” dotyczy rozwoju 偶eglugi bliskiego zasi臋gu (SSS) dla przewozu produkt贸w ch艂odzonych pomi臋dzy Hiszpani膮 i Polsk膮. W chwili obecnej 偶egluga bliskiego zasi臋gu utrzymuje pozycj臋 jedynego 艣rodka transportu zdolnego przeciwstawi膰 si臋 szybkiemu rozwojowi transportu drogowego. W okresie od 1995 r. do 2004 r. wielko艣膰 pracy przewozowej w tonokilometrach dla 偶eglugi bliskiego zasi臋gu w 25 krajach UE wzros艂a o 32%, podczas gdy praca przewozowa dla transportu drogowego wzros艂a o 35%.
G艂贸wnym celem projektu jest opracowanie zintegrowanego serwisu „door to door” 偶eglugi bliskiego zasi臋gu (SSS) dla przewozu produkt贸w ch艂odzonych w pomi臋dzy Hiszpani膮 i Polsk膮. Ponadto w ramach dzia艂a艅 w projekcie zostan膮 przygotowane analizy przep艂ywu 艂adunk贸w, 艂a艅cuch贸w transportowych i logistycznych. Zostanie przeprowadzona identyfikacja port贸w docelowych i pocz膮tkowych, kt贸re mog艂yby lepiej obs艂ugiwa膰 wybrane polskie i hiszpa艅skie zaplecze.

 

2007-2009

UVEG-MIG “Motorways of the Sea and Logistics Fostering the Export Competitiveness of Spain in Eastern European Markets”
(“Autostrady morskie i logistyka jako czynnik wzrostu konkurencyjno艣ci hiszpa艅skiego eksportu na rynkach Europy Wschodniej”)

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku realizuje prac臋 naukow膮 w ramach umowy o wsp贸艂pracy z Uniwersytetem w Walencji.. Umowa dotyczy rozwoju 偶eglugi bliskiego zasi臋gu (SSS) dla przewozu produkt贸w mro偶onych w pomi臋dzy Hiszpani膮 i Polsk膮 i wpisuje si臋 w ramy rozpocz臋tej ju偶 du偶o wcze艣niej wsp贸艂pracy pomi臋dzy Regionem Pomorskim a Hiszpani膮,
Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Transportu Kr贸lestwa Hiszpanii jako element wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej pomi臋dzy dwoma krajami.

 

2007-2010

MOSES „Autostrady Morskie w Europejskim Stylu” (VI program ramowy).
Projekt wsp贸艂finansowany przez Uni臋 Europejsk膮, kt贸rego liderem jest norweski
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (Marintek).

G艂贸wnym celem projektu MOSES jest okre艣lenie szczeg贸艂owych kryteri贸w i warunk贸w dla rozwoju sieci europejskich autostrad morskich (MoS) po艂膮czonych z l膮dem na bazie sieci TEN-T Okre艣lenie tych kryteri贸w i warunk贸w zostanie osi膮gni臋te poprzez budowanie gospodarczych, organizacyjnych, technicznych, operacyjnych i prawnych innowacji mieszcz膮cych si臋 w ramach zr贸wnowa偶onego rozwoju sieci autostrad morskich. Badania obejmuj膮 obszary wzd艂u偶 czterech oznaczonych korytarzy Morza Ba艂tyckiego, Zachodniej Europy (Atlantyk), Po艂udniowo-Wschodniej Europy i Po艂udniowo-Zachodniej Europy.

W projekcie MOSES szczeg贸lny nacisk jest po艂o偶ony na bardziej efektywne po艂膮czenie transportu morskiego z wszystkimi innymi 艣rodkami transportu powierzchniowego poprzez w艂膮czenie i przekszta艂cenie terminali portowych w proces p艂ynnej spoiny z autostrad膮 morsk膮. Tradycyjne granice pomi臋dzy poszczeg贸lnymi ga艂臋ziami transportu zostan膮 prze艂amane i bardziej zatarte. Szczeg贸lnie wa偶nym zadaniem dla realizacji prac jest wskazanie i usuni臋cie licznych barier w transporcie intermodalnym typu od drzwi do drzwi, takich jak na przyk艂ad „nieko艅cz膮cy si臋 szereg skrzy偶owa艅 z czerwonymi 艣wiat艂ami”.

 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies