Instytut Morski Zakład Ekologii Wód O Zakładzie Ekologii Wód

O Zakładzie Ekologii Wód

Zakład Ekologii Wód powstał w 1977 roku – patrz historia Zakładu.

W Instytucie Morskim w Gdańsku działalność Zakładu Ekologii Wód realizowana jest od 2001 roku.

Cel i misja Zakładu Ekologii Wód:

Projektowanie oraz realizacja kompleksowych usług naukowo-badawczych i wdrożeniowych na potrzeby gospodarki oraz ochrony przyrody w obszarach morskich i śródlądowych.

Certyfikat

Zakład Ekologii Wód wdrożył i stosuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zakład Ekologii Wód realizuje innowacyjne i unikalne prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe rozwiązujące problemy ważne dla rozwoju gospodarki kraju oraz umożliwiające wywiązywanie się Polski ze zobowiązań międzynarodowych.

 • Jako pierwszy w Polsce opracował i przeprowadził waloryzację przyrodniczą polskich obszarów morskich.
 • Koordynował prace i współtworzył pierwsze plany ochrony i plany zarządzania obszarami europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w polskich obszarach morskich.
 • Współtworzy pierwszy w Polsce plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru morskiego oraz opracował pilotażową strategiczną ocenę oddziaływania tego planu na środowisko.
 • Uczestniczył w opracowaniu typologii biotycznej polskich obszarów morskich i wskaźników do oceny stanu ekologicznego wód morskich zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną i wskaźników do oceny stanu środowiska zgodnie z Dyrektywą Ramową w sprawie Strategii Morskiej.
 • Jest współautorem programu rekultywacji Zatoki Puckiej oraz systemu ochrony i rewaloryzacji Zatoki Gdańskiej.
 • Jest inicjatorem i współautorem pierwszego w Polsce programu rekultywacji zdegradowanych fragmentów obszarów morskich oraz nadzorował pilotażowe wdrożenie tego programu.
 • Uczestniczy w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Województwa Pomorskiego przez realizację przedsięwzięć w sektorze energetycznym w zakresie ochrony środowiska:
  • opracowując raport oddziaływania na środowisko Zatoki Puckiej zrzutu wód solankowych podczas budowy Podziemnych Magazynów Gazu Kosakowo oraz realizując badania monitoringowe przed i poinwestycyjne,
  • określając problemy i uwarunkowania eksploatacji gazu z łupków w obszarach morskich,
  • prowadząc badania inwentaryzacyjne w obszarach morskich, pod kątem wyboru lokalizacji dla budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej
  • wykonując badania biologiczne w związku z planami budowy i eksploatacji farm elektrowni wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej,
  • realizując kompleksowe badania środowiskowe w związku z planami budowy i eksploatacji gazociągów w obszarach morskich.

Specjaliści Zakładu są laureatami dwóch nagród Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinie ochrony środowiska, w tym za waloryzację przyrodniczą obszarów morskich.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies