Instytut Morski

Porozumienie w sprawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j podpisane

Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju b臋dzie pe艂ni艂o rol臋 Instytucji Po艣rednicz膮cej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozw贸j (PO WER) na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wy偶sze dla gospodarki i rozwoju.

Wi臋cej…
 

NCBR og艂osi艂 harmonogram konkurs贸w w 2015 roku

Siedemna艣cie program贸w i dzia艂a艅, w tym sze艣膰 nowych, finansowanych w ramach program贸w operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020. NCBR og艂osi艂 wst臋pny harmonogram nabor贸w w konkursach w 2015 roku.

Wi臋cej…
 

Projekt PartiSEApate

Projekt PartiSEApate zosta艂 wyr贸偶niony jako dobra praktyka przez Federalny Instytut Bada艅 nad Budownictwem i Rozwojem Przestrzennym Federalnego Biura ds. Budownictwa i Planowania Regionalnego (Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development in the Federal Office for Building and Regional Planning).

Wi臋cej…
 

Nowe konkursy NCN: SYMFONIA 3, FUGA 3, ETIUDA 4

16 grudnia 2014r. Narodowe Centrum Nauki og艂osi艂o konkursy:

 • SYMFONIA 3 – na mi臋dzydziedzinowe projekty badawcze,
 • ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie,
 • FUGA 4 – na sta偶e krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Termin sk艂adania wniosk贸w w konkursach to 16 marca 2015 r.

 

Ocean of Tomorrrow

Zapraszamy do zapoznania si臋 z prezentacjami z drugiej konferencji przedstawiaj膮ce wyniki projekt贸w zrealizowanych w ramach inicjatywy "Ocean of Tomorrrow": http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20141215_en.htm

 

Promocja Instytutu Morskiego w Gda艅sku na wydarzeniach

W zwi膮zku z nowym okresem programowania oraz pojawiaj膮cymi si臋 mo偶liwo艣ciami uczestnictwa w nowych programach mi臋dzynarodowych pracownicy Instytutu Morskiego w Gda艅sku uczestniczyli w licznych wydarzeniach, podczas kt贸rych promowano Instytut Morski w Gda艅sku oraz nawi膮zywano kontakty, kt贸re mamy nadziej臋 zaowocuj膮 nowymi projektami mi臋dzynarodowymi.

Podczas wszystkich poni偶ej wymienionych spotka艅 udost臋pniano "Ofert臋 Instytutu Morskiego w Gda艅sku"

Wi臋cej…
 

Stan obecny i rekomendacje dla przysz艂ego rozwoju subregionu Zalewu Wi艣lanego 鈥 raport Instytut Morskie w Gda艅sku

Raport pt: „Stan obecny i rekomendacje dla przysz艂ego rozwoju subregionu Zalewu Wi艣lanego” ma charakter monografii i prezentuje najnowsze wyniki bada艅 przeprowadzonych przez zesp贸艂 pracownik贸w naukowych Zak艂adu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku w ramach realizacji projektu VILA - „Wsp贸lne korzy艣ci rozwoju potencja艂u Zalewu Wi艣lanego”. Podstawowym celem projektu jest okre艣lenie mo偶liwo艣ci i dzia艂a艅 s艂u偶膮cych wzmocnieniu wsp贸艂pracy spo艂eczno-ekonomicznej pomi臋dzy, przedzielonymi granic膮, cz臋艣ciami subregionu Zalewu Wi艣lanego

Publikacja adresowana g艂贸wnie do organ贸w administracji pa艅stwowej i samorz膮dowej, podmiot贸w gospodarczych, instytucji badawczo-rozwojowych i edukacyjnych dostarcza aktualne informacje dotycz膮ce stanu warunk贸w naturalnych i spo艂eczno – gospodarczych po obu stronach granicy.

Poza zdefiniowaniem stanu obecnego subregionu Zalewu Wi艣lanego zar贸wno po stronie polskiej jak i rosyjskiej w publikacji zawarto zarys mo偶liwych scenariuszy potencjalnego rozwoju  subregionu oraz sprzyjaj膮cych temu niezb臋dnych dzia艂a艅, a tak偶e wskazano potencjalne 藕r贸d艂a ich finansowania.

Raport opracowany zosta艂 wsp贸lnie z partnerami rosyjskimi: Oddzia艂em Atlantyckim Instytutu Oceanologii im. P.P. Szirszowa Rosyjskiej Akademii Nauk (ABIORAS), Ba艂tyckim Uniwersytetem Federalnym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (IKBFU), jednostk膮 administracyjn膮 ba艂tyjskiego rejonu miejskiego (AMDB) oraz partnerem z Polski – Urz臋dem Miejskim w Elbl膮gu (EM).
 

 

Architecture and Roadmap to Manage Multiple Pressures on Lagoons

Instytut Morski w Gda艅sku jako partner projektu ARCH zaprasza na konferencj臋 ko艅cow膮 projektu, kt贸ra odb臋dzie si臋 24 i 25 czerwca 2015 w Newcastle University, UK

Architecture and Roadmap to Manage Multiple Pressures on Lagoons
Konferencja ko艅cowa
Zaproszenie do przesy艂ania streszcze艅 referat贸w.
24th & 25 czerwca 2015
   Newcastle University, Wielka Brytania

Projekt ARCH ma na celu opracowanie metody partycypacyjnego zarz膮dzania wieloma problemami, kt贸re dotycz膮 lagun w Europie. W ramach projektu ARCH wsp贸艂pracowano z mened偶erami, decydentami i interesariuszami w celu generowania realistycznych rozwi膮za艅 i zapewnienia plan贸w do ich realizacji w obszarze laguny/uj艣cia.

Konferencja ko艅cowa projektu ma na celu zgromadzenie naukowc贸w i praktyk贸w z ca艂ej Europy, w celu om贸wienia wyzwa艅 i mo偶liwo艣ci stoj膮cych przed osobami mieszkaj膮cymi, pracuj膮cymi i zarz膮dzaj膮cymi systemami spo艂eczno-ekologicznymi takimi jak laguny. Organizatorzy zapraszaj膮 r贸wnie偶 do przesy艂ania streszcze艅 referat贸w

Informacje na temat projektu ARCH znajduj膮 si臋 na stronie www.arch-fp7.eu

Uczestnictwo w konferencji jest bezp艂atne. Decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.

Dodatkowe informacje na temat konferencji znajduj膮 si臋 na stronie http://www.ncl.ac.uk/apl/events/item/arch-final-conference-call-for-papers oraz w za艂膮czniku.

W dniu 25 czerwca 2015 odb臋dzie si臋 wizyta studyjna do North Shields Fish Quay, kt贸ry po艂o偶ony jest u uj艣cia rzeki Tyne i pokazuje z艂o偶ono艣膰 zarz膮dzenia obszarami na styku morza i l膮du.

Termin zg艂aszania streszcze艅 mija 20 lutego 2015 r. Streszczenie powinno zawiera膰 nie wi臋cej ni偶 200 s艂贸w oraz maksymalnie 5 s艂贸w kluczowych.
Streszczenia oraz zapytania dot. konferencji nale偶y kierowa膰 do Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

 

OG艁OSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU MORSKIEGOW GDA艃SKU

Zgodnie z  §11 rozporz膮dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 28 pa藕dziernika 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego, Rada Naukowa Instytutu  podaje do publicznej wiadomo艣ci wynik konkursu na Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku.

Uchwa艂a -> PDF

 

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii odby艂o si臋 24 pa藕dziernika 2014 roku w Gdyni. Zosta艂o zorganizowane przez Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gda艅sku przy wsp贸艂pracy z ENVIA Sp. z o.o., pod patronatem Stowarzyszenia Geomorfolog贸w Polskich. Tematami przewodnimi obrad by艂y poziom morza oraz linia brzegowa - zasadnicze poj臋cia geomorfologiczne o kluczowym znaczeniu dla wszelkich pomiar贸w i bada艅 strefy brzegowej oraz dna morskiego jako baza, poziom odniesienia i granice poj臋膰 geodezyjnych, geologicznych, ekonomicznych i pa艅stwowych. W trzech sesjach referatowych oraz w sesji posterowej, uczestnicy Sympozjum przedstawili osi膮gni臋cia w pracach badawczych dotycz膮cych szeroko poj臋tej strefy brzegowej, dyskutowali nad problemami definiowania i wyznaczania element贸w morfologicznych strefy brzegowej oraz nad metodami wykonywania pomiar贸w, mi臋dzy innymi poziomu morza i linii brzegowej.

Wi臋cej…
 

I Forum Korytarza Ba艂tyk-Adriatyk

Pracownicy naukowi Zak艂adu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku wzi臋li aktywny udzia艂 w I Forum Korytarza Transportowego Ba艂tyk-Adriatyk. Merytoryczne wsparcie w dyskusji mo偶liwe by艂o dzi臋ki realizacji w ostatnich latach przez ZEiP prac badawczych oraz projekt贸w dotycz膮cych rozwoju korytarzy transportowych w Polsce w tym szczeg贸lnie korytarza Ba艂tyk-Adriatyk. Realizowane przez zak艂ad projekty BATCo i A-B Landbridge pozwoli艂y na bardziej precyzyjn膮 identyfikacj臋 potencja艂u korytarza oraz da艂y szanse na wyznaczenie kierunk贸w prac nad zr贸wnowa偶onym rozwojem korytarza transportowego dla po艂膮cze艅 pomi臋dzy Morzem Ba艂tyckim a obszarem Morza Adriatyckiego. Obecnie korytarz transportowy Ba艂tyk – Adriatyk to bardzo wa偶ne narz臋dzie rozwojowe dla kraju i region贸w zlokalizowanych w jego strefie oddzia艂ywania. Jeste艣my w fazie zaawansowanego procesu tworzenia korytarza transportowego, ale staje przed nami zadanie aby w spos贸b zr贸wnowa偶ony prawid艂owo wykreowa膰 stref臋 rozwojow膮 i okre艣li膰 proces jego zarz膮dzania.

Forum Korytarza Ba艂tyk-Adriatyk by艂o pierwsz膮, og贸lnopolsk膮 debat膮 nad now膮 polityk膮 transportow膮 UE – wprowadzon膮 Rozporz膮dzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 11 grudnia 2013 r. - w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej. W debacie tej uczestniczyli: eksperci Komisji Europejskiej, Rz膮du RP, zarz膮dcy infrastruktury, przedsi臋biorcy, naukowcy i dziennikarze.

Wi臋cej…
 

Do艂膮cz do Sieci SUBMARINER !

Szukasz platformy umo偶liwiaj膮cej wymian臋 do艣wiadcze艅, rozw贸j i realizacj臋 projekt贸w w obszarze "b艂臋kitnego wzrostu"?
Do艂膮cz do Sieci SUBMARINER!

Sie膰 SUBMARINER to zarejestrowana organizacja non-for-profit - Europejskie Zgrupowanie Interes贸w Gospodarczych (EZIG).

SUBMARINER Network jest unikaln膮 platform膮, kt贸ra 艂膮czy instytucje z ca艂ego Regionu Morza Ba艂tyckiego w celu aktywnego promowania innowacyjnych i zr贸wnowa偶onych sposob贸w wykorzystania zasob贸w morskich. Sie膰 jest platform膮 kreowania projekt贸w, dzia艂a w obszarze ca艂ego tr贸jk膮ta wiedzy od skali regionalnej do mi臋dzynarodowej, w ramach r贸偶nych dyscyplin naukowych, politycznych i gospodarczych.

Instytut Morski w Gda艅sku, jako wsp贸艂za艂o偶yciel Sieci SUBMARINER zaprasza do zapoznania si臋 z mo偶liwo艣ciami jakie daje cz艂onkostwo w sieci.

Sie膰 SUBMARINER zarz膮dzana jest przez profesjonalny sekretariat, kt贸ry zapewnia dost臋p do nast臋puj膮cych us艂ug:

- Promocja kompetencji, wiadomo艣ci i wydarze艅 za po艣rednictwem wszystkich kana艂贸w SIECI SUBMARINER (np. strona internetowa, biuletyny, stoisko podczas targ贸w i konferencji),
- Dost臋p do wszystkich informacji i komunikacji wewn臋trznej (np. wewn臋trzne aktualizacje na temat wydarze艅 i mo偶liwo艣ci, zaproszenia na spotkania sieci i warsztaty),
- Koordynowanie wsparcia tematycznych grup roboczych w ramach sieci,
- Pomoc przy tworzeniu konsorcj贸w projektowych, przygotowywanie wniosk贸w i profesjonalne wsparcie w zarz膮dzaniu projektami

Zapraszamy do odwiedzenia strony SUBMARINER Network www.submariner-network.eu oraz do aktywnego w艂膮czenia si臋 w dzia艂alno艣膰 sieci - join us!

 

Rozw贸j port贸w morskich pe艂ni膮cych funkcj臋 hub贸w kontenerowych

Dzi臋ki organizacji przez Zak艂ad Ekonomiki i Prawa seminarium „Scenariusze rozwoju Portu Gda艅sk jako hubu kontenerowego” Instytut Morski w Gda艅sku po raz kolejny okaza艂 si臋 doskona艂ym miejscem dyskusji nad obecnym stanem i rozwojem gospodarki morskiej. Licznie przybyli na spotkanie go艣cie mieli okazj臋 podj膮膰 debat臋 dotycz膮ca przysz艂o艣ci hub贸w kontenerowych w Regionie Morza Ba艂tyckiego w odniesieniu do ich bli偶szego i dalszego otoczenia. Podejmowana polemika czo艂owych manager贸w bran偶y transportowej, samorz膮dowc贸w wsparta eksperck膮 wiedz膮 naukowc贸w w g艂贸wnej mierze odnosi艂a si臋 do roli portu w rozwoju miasta i regionu.

Wi臋cej…
 

Program Regionu Morza Ba艂tyckiego 2014鈥2020 - wsparcie dla projektodawc贸w

Informujemy, i偶 zosta艂a uruchomiona strona internetowa Programu Regionu Morza Ba艂tyckiego 2014鈥2020, za pomoc膮 kt贸rej projektodawcy mog膮 pozyska膰 szereg informacji dotycz膮cych m.in.: programu, procedury aplikowania czy kalendarza wydarze艅. Strona oferuje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 poszukiwania instytucji partnerskich do projekt贸w.

Szczeg贸艂owe informacje znajduj膮 si臋 na stronie eu.baltic.net

 

Scenariusze rozwoju Portu Gda艅sk jako hubu kontenerowego - Seminarium TransBalticExt

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku oraz DCT Gda艅sk informuj膮 o seminarium pt.: „Scenariusze rozwoju Portu Gda艅sk jako hubu kontenerowego”. Spotkanie odb臋dzie si臋 17 wrze艣nia 2014 r. o godz. 10:00 w Instytucie Morskim przy ul. D艂ugi Targ 41/42 w Gda艅sku (sala nr 12).

Warsztaty odb臋d膮 si臋 w ramach realizacji przez Instytut Morski w Gda艅sku mi臋dzynarodowego projektu TransBalticExtension i dotyczy膰 b臋d膮 analizy wp艂ywu funkcjonowania hubu kontenerowego na rozw贸j jego otoczenia.

Wi臋cej…
 

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii: "Poziom Morza, linia brzegowa" - Gdynia, 24 pa藕dziernika 2014

Zapraszamy na obrady do Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy Alei Zwyci臋stwa 96/98 w Gdyni oraz na pokaz sprz臋tu i aparatury na statkach Instytutu Morskiego w Porcie Gdynia, przy Nabrze偶u Kutrowym w Basenie I Prezydenckim.

Kominukat -> PDF

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku

Rada Naukowa Instytutu Morskiego w Gda艅sku
siedzib膮 w Gda艅sku (80-830) przy ul. D艂ugi Targ 41/42

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz.618) oraz rozporz膮dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 28 pa藕dziernika 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz.1412)

og艂asza konkurs  na stanowisko

Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku,
wpisanego do Krajowego Rejestru S膮dowego w S膮dzie Rejonowym Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku VII Wydzia艂 Gospodarczy pod numerem KRS 0000026943, NIP: 583-000-35-79.

Wi臋cej…
 

BIOSTRATEG - I konkurs w ramach programu 鈥炁歳odowisko naturalne, rolnictwo i le艣nictwo鈥

Dyrektor NCBiR og艂osi艂 pierwszy konkurs na projekty w ramach strategicznego programu bada艅 naukowych i prac rozwojowych „艢rodowisko naturalne, rolnictwo i  le艣nictwo” – BIOSTRATEG.

Celem g艂贸wnym Programu jest uzyskanie zasadniczego post臋pu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach Programu, prowadz膮cy do wzrostu mi臋dzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia spo艂eczno - gospodarczego innowacyjnych rozwi膮za艅 opracowanych w  ramach Programu na bazie wynik贸w bada艅 naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pi臋ciu obszarach:

 1. Bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ciowe i bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ci;
 2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem gospodarki wodnej;
 3. Przeciwdzia艂anie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem rolnictwa;
 4. Ochrona bior贸偶norodno艣ci oraz zr贸wnowa偶ony rozw贸j rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 5. Le艣nictwo i przemys艂 drzewny.
   

Bud偶et Centrum przeznaczony na dofinansowanie projekt贸w wy艂onionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.

Kwota wnioskowanego dofinansowania na realizacj臋 Projektu nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 10 mln PLN

Jednostka naukowa mo偶e uzyska膰 dofinansowanie fazy badawczej w wysoko艣ci do 100% koszt贸w kwalifikowanych.

Nab贸r wniosk贸w prowadzony jest w elektronicznym systemie OSF https://osf.opi.org.pl od 14 sierpnia do 13 pa藕dziernika 2014 r. (do godziny 16:00)

Konkurs przeznaczony jest dla konsorcj贸w naukowych - grupa co najmniej trzech jednostek organizacyjnych maj膮cych siedzib臋 na terytorium RP, w kt贸rej sk艂ad wchodzi co najmniej jedna
jednostka naukowa.

Zak艂adany ca艂kowity bud偶et Programu, w ramach kt贸rego w latach 2014-2019 b臋d膮 realizowane projekty obejmuj膮ce badania naukowe, prace rozwojowe oraz dzia艂ania zwi膮zane z przygotowaniem do wdro偶enia,  wyniesie ok. 500 milion贸w z艂otych.

Dodatkowe informacje na temat konkursu znajduj膮 si臋 na stronie NCBiR.

   

II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej og艂aszaj膮 II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych.
Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projekt贸w obejmuj膮cych realizacj臋 bada艅 naukowych, prac rozwojowych oraz wdro偶enie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

 • 艢rodowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
 • Efektywno艣膰 energetyczna i magazynowanie energii;
 • Ochrona i racjonalizacja wykorzystania w贸d;
 • Pozyskiwanie energii z czystych 藕r贸de艂;
 • Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materia艂贸w z odpad贸w oraz recyklingu odpad贸w.
   

Konkurs skierowany jest do przedsi臋biorc贸w, grup przedsi臋biorc贸w oraz konsorcj贸w naukowych.

 

Wp艂yw prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych na stan Zalewu Wi艣lanego oraz Plan Zarz膮dzania opracowany dla regionu Zalewu Wi艣lanego na podstawie wynik贸w projekt贸w LAGOONS i ARCH

W dniu 9 lipca 2014 r. w Gda艅sku odby艂y si臋 warsztaty pt. "Wp艂yw prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych na stan Zalewu Wi艣lanego oraz Plan Zarz膮dzania opracowany dla regionu Zalewu Wi艣lanego na podstawie wynik贸w projekt贸w LAGOONS i ARCH".

Wi臋cej…
 

Zaproszenie na konferencj臋

Uprzejmie informujemy, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 zarejestrowania si臋 na 5 Konwencj臋 dla m艂odych naukowc贸w i in偶ynier贸w morskich - YOUMARES 5. Konwencja  pod og贸lnym tematem “Opportunities and Solutions – Research For Our Changing Oceans”  odb臋dzie si臋 w dniach 10-12 wrze艣nia 2014 r. w Stralsund w Niemczech.

Szczeg贸艂owe informacje oraz rejestracja na stronie  http://youmares.net

 

Sie膰 SUBMARINER oraz PPOM w Polce prezentowane podczas 鈥濨altic Sea Week鈥 w Szwecji, 1 lipiec 2014

Sie膰 SUBMARINER - projekt flagowy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Ba艂tyckiego oraz Planowanie Przestrzenne Obszar贸w Morskich (PPOM) w Polsce zosta艂y zaprezentowane przez Joann臋 Przedrzymirska z Instytutu Morskiego w Gda艅sku, podczas „Baltic Sea Week”  - Dzie艅 Mi臋dzynarodowy. Wydarzenie zosta艂o zorganizowane przez Rad臋 Pa艅stw Morza Ba艂tyckiego w Visby, Gotlandia, Szwecja w dniu 1 lipca 2014 roku.

Cel spotkania to podniesienie 艣wiadomo艣ci w zakresie stanu 艣rodowiska Morza Ba艂tyckiego oraz wsparcie wsp贸艂pracy transgranicznej w zakresie ochrony Morza Ba艂tyckiego, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego i promowaniu zr贸wnowa偶onego rozwoju na l膮dzie.

Podczas sesji "Zr贸wnowa偶ona innowacyjno艣ci, niebieska i zielona gospodarka - sp贸jne podej艣cie do wzrostu innowacyjno艣ci i zr贸wnowa偶onego rozwoju", Joanna Przedrzymirska zaprezentowa艂a Sie膰 SUBMARINER, Europejskie Zgrupowanie Interes贸w Gospodarczych (EZIG). Polski proces PPOM zosta艂 przedstawiony na sesji "Morze jako zas贸b – ochrona i odpowiedzialne wykorzystanie".
Dodatkowe informacje na temat spotkania dost臋pne s膮 na stronie internetowej

 


Strona 5 z 10

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies