Instytut Morski

Projekt Baltic InteGrid – strona internetowa

Centrum Obsługi Projektów ma przyjemność poinformować, że została uruchomiona strona projektu Baltic InteGrid: http://www.baltic-integrid.eu/

Baltic InteGrid" (Rozwój Sieci Energetycznej na potrzeby Morskiej Energetyki Wiatrowej) - projekt skierowany do operatorów systemów przesyłowych (OSP), przedstawicieli przemysłu, decydentów, władz krajowych i środowisk akademickich zainteresowanych rozwojem energetyki wiatrowej na Bałtyku. Celem projektu jest wypracowanie optymalnych rozwiązań dla rozwoju sieci energetycznej, będącej obecnie jednym z najważniejszych wąskich gardeł w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w regionie Morza Bałtyckiego.

Aby uzyskać więcej informacji serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia.

 

NOWE KONKURSY DLA NAUKOWCÓW

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA. Naukowcy będą mogli ubiegać się o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Centrum ogłosiło też konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 roku.

ETIUDA 5
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.
Kto: doktoranci przygotowujący rozprawę doktorską
Budżet: stypendia w wysokości 4,5 tys. miesięcznie; budżet edycji wynosi 10 mln zł

SONATINA 1
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.
Kto: badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 3 lata temu
Budżet: 30 mln zł

UWERTURA
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.
Kto: naukowcy ze stopniem doktora, którzy kierowali projektem badawczym NCN
Budżet: 5 mln zł

MINIATURA
Terminy: nabór wniosków do 3 kwietnia 2017 r.
Kto: osoby ze stopniem doktora, które nie realizowały projektów badawczych
Budżet: dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. zł; budżet konkursu to 20 mln zł

Więcej na stronie MNiSW
 

 

Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w regionie morza Bałtyckiego

W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2016 r. w Narwie (Estonia), odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu Smart Blue Regions „Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w regionie morza Bałtyckiego”. Instytut Morski w Gdańsku jako partner projektu był reprezentowany przez Centrum Obsługi Projektów IMG.

Celem projektu jest wsparcie  „błękitnego” rozwoju nadmorskich regionów Morza Bałtyckiego poprzez efektywne wdrażanie inteligentnych specjalizacji związanych z gospodarką morską, wymianę dobrych praktyk oraz identyfikację wspólnych przyszłych kierunków współpracy pomiędzy regionami.

Więcej…
 

Postęp prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozpoczęły się 22 lipca 2016 roku. Będzie to pierwszy w historii Polski morski plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.) do opracowania projektu planu zobowiązani są Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, natomiast plan zostanie przyjęty w formie rozporządzenia ministra ds. gospodarki morskiej oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Projekt Planu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej…
 

Konferencja Baltic InteGrid - Offshore Wind in the Baltic Sea: Legal and Policy Perspectives on a Regional Meshed Grid

Dnia 25 listopada 2016 r. w Berlinie odbędzie się pierwsza, międzynarodowa konferencja projektu Baltic InteGrid. W jednym miejscu zgromadzą się interesariusze obszaru przemysłu, administracji publicznej oraz lokalni mieszkańcy regionu Morza Bałtyckiego, aby wspólnie zastanowić się nad potencjałem transgranicznego rozwoju, zintegrowanej sieci elektrycznej na morzu. Jako podstawą do rozważań w ramach projektu, eksperci z różnych sektorów i krajów, zajmą się uwarunkowaniami politycznymi i prawnymi na poziomie krajowym i europejskim, mając na uwadze rozwój morskiej sieci elektrycznej oraz udzielą wszelkich odpowiedzi na pytania podczas interaktywnego panelu dyskusyjnego.

Konferencja ma na celu pobudzenie dalszej dyskusji, na temat regulacji prawnych i politycznych wokół rozbudowy sieci w rejonie Morza Bałtyckiego. Poprzez zjednoczenie międzynarodowych, interdyscyplinarnych interesariuszy na wspólnej platformie, zapewnione zostanie wykorzystanie praktycznej wiedzy w dalszych badaniach w ramach projektu Baltic InteGrid.

Programu konferencji

 

Publikacja raportu: „Nordic Alternative Protein Potentials. Mapping of regional bioeconomy opportunities”

Mamy przyjemność poinformować, że opublikowany został raport pt.: „Nordic Alternative Protein Potentials. Mapping of regional bioeconomy opportunities”, którego współautorkami są m.in. Pani mgr Joanna Przedrzymirska i Pani dr Grażyna Pazikowska-Sapota.

Jest to praca zbiorowa międzynarodowego konsorcjum składającego się z poniżej wymienionych partnerów :

 • Nordregio (Szwecja),
 • Swedish University of Agricultural Sciences (Szwecja),
 • Latvian Farmers parliament (Łotwa),
 • Instytut Morski w Gdańsku (Polska),
 • Matis Ltd (Islandia),
 • University of Copenhagen (Dania),
 • Aarhus University (Dania),
 • AgroTech Holeby (Dania),
 • Agro Business Park (Dania)
   

Praca ma na celu stworzenie podstawy do dalszych badań i w znaczący sposób wpłynie na realizację bioekonomicznych wyzwań, zastąpienia importowanych produktów sojowych, wytwarzanych w sposób naruszający równowagę biologiczną, lokalną i zrównoważoną  produkcją, opartą na źródłach białkowych.

Pełny raport można pobrać pod poniższym odnośnikiem:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4640

 

Projekt Baltic InteGrid - spotkanie partnerów i warsztaty grupy tematycznej

Projekt Baltic InteGrid - spotkanie partnerów i warsztaty grupy tematycznej
ds. Planowania Obszarów Morskich.
Gdańsk, 4-5 październik 2016

W dniach 4-5 października 2016 roku w Gdańsku w ramach projektu Baltic InteGrid odbyło się trzecie spotkanie partnerów oraz pierwsze warsztaty grupy tematycznej ds. Planowania Obszarów Morskich. W spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Morski w Gdańsku  uczestniczyli partnerzy projektu oraz interesariusze z regionu.

Celem projektu Baltic InteGrid jest opracowanie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farm wiatrowych w oparciu o szczegółową analizę warunków przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych.

Założenia i obszar działań projektu Baltic InteGrid obejmują zrównoważone wytwarzanie energii elektrycznej na poziomie krajowym, dalszą integrację rynków oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego, poprzez rozwój bałtyckiej infrastruktury przesyłowej, wpływającej na optymalizację potencjału i efektywności morskiej energetyki wiatrowej.

Projekt jest realizowany przez 14 partnerów z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego (Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia), którzy w bliskiej współpracy z interesariuszami realizują następujące zadania: utworzenie trwałego Bałtyckiego Forum Sieci Morskich (BOGF),  opracowanie koncepcji Sieci Bałtyckiej (Baltic Offshore Grid), opracowanie koncepcji studium wykonalności dla fragmentów Sieci Bałtyckiej, a także opracowanie rekomendacji do kluczowych dokumentów.

Więcej…
 

Baltic Maritime Technology Conference

„Blue Science Park” w Karlskronie i „Baltic Maritime Science Park”

zaprasza na

„Baltic Maritime Technology Conference”

Konferencja jest kierowania do firm działających w sektorze morskim, naukowców, parków naukowo-technologicznych i klastrów z obszaru Morza Bałtyckiego. Celem konferencji jest aktualizacja i wymiana informacji dostarczonych przez władze rządowe, jednostki naukowe i przemysł nt. wymagań  i związanych z nimi wyzwań w obszarze Bałtyku oraz analiza przyszłych strategii i technologii nowych generacji.

Kluczowe tematy:

Dzień 1. – Konferencja

 • Perspektywy żeglugi bezzałogowej
 • Morskie Systemy Informatyczne i nowe technologie wizualizacji
 • GNSS - Global Navigation Satellite System
 • Technologie podwodne, interakcje i integracje systemów
 • Zagadnienie „The Internet of Things and Connected Ships”

Dzień 2. – Warsztaty

Warsztaty, podczas których będzie przygotowany konspekt wspólnego wniosku projektowego do programu Horyzont 2020

kiedy: 21 listopada (konferencja), 22 listopada (warsztaty)
gdzie: Karlskrona, Szwecja
finansowanie: koszty podróży i zakwaterowania wszystkich uczestników zostaną pokryte z dotacji Instytutu Szwedzkiego
Kontakt: Daniel Sköld Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej informacji wkrótce…

 

Be Smart, Think Blue

 W dniach 19-20 września 2016 r. w Gdańsku odbyła się konferencja „Be Smart, Think Blue” połączona z Brokerage Event. Wydarzenie zorganizował Instytut Morski w Gdańsku w ramach projektu europejskiego Smart Blue Regions (Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego) we współpracy z Sieciami Krajowych  Punktów Kontaktowych H2020 w ramach projektów BioHorizon (Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania wód śródlądowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020  (Inteligentny, zielony i zintegrowany transport).

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk. Podczas konferencji (19.09) zaprezentowano osiągnięcia i kierunki rozwoju „Błękitnych Inteligentnych Regionów” oraz wskazano mechanizmy i źródła finansowania projektów i inwestycji wynikających z wdrażania inteligentnych specjalizacji. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i skupiło ponad 100 przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji badawczych i podmiotów publicznych działających w sektorze morskim. Spotkania bilateralne (20.09) dały możliwość nawiązania współpracy i wzmocnienia relacji partnerskich dając asumpt do przyszłych projektów badawczych w obszarze Błękitnego Wzrostu, mi.in w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie to było pierwszym z serii planowanych warsztatów międzynarodowych organizowanych w ramach projektu Smart Blue Regions dedykowanych inicjowaniu nowych przedsięwzięć służących efektywnemu wdrażaniu koncepcji regionalnych inteligentnych specjalizacji, także na arenie międzynarodowej.

 

Więcej…
 

Zaproszenie

Instytut Morski w Gdańsku i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają na konferencję „Be Smart, Think Blue” i spotkanie brokerskie 2016, które odbędą się 19-20 września 2016 r. w Gdańsku.

Wydarzenie jest organizowane w ramach europejskich projektów: Smart Blue Regions (Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego), BioHorizon (Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania wód śródlądowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020 (Inteligentny, zielony I zintegrowany transport).

Więcej…
 

Kondolencje

 

Nabór na stanowisko specjalisty do realizacji projektu Smart Blue Regions

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” ogłosiło nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. projektów europejskich w Biurze Miejscowym Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej w Gdańsku

Oferty można składać do 15 lipca - szczegóły: https://pomorskieregion.eu/nabor-na-stanowisko-pracy-specjalista-ds-projektow-europejskich-n832

 

Spotkanie Partnerów oraz warsztaty informacyjne projektu ECOSHAZ w Gdańsku

Zakład Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gdańsku był organizatorem oficjalnego spotkania Partnerów międzynarodowego projektu ECOSHAZ, które odbyło się 17-18 maja. W projekcie ECOSHAZ współfinansowanym z programu UE Pomoc Humanitarna i Ochrona Ludności (grant KE) i kierowanym przez Lidera z Grecji- SIGMA Consultants biorą udział jednostki badawczo-rozwojowe i uniwersytety z Hiszpanii (Uniwersytet Pablo de Olavide, Sewilla; Uniwersytet Santiago di Compostela), Włoch (Catania), Centrum Przeciwdziałania Powodziom z Middlesex w Wielkiej Brytanii, jak i Instytut Morski w Gdańsku.

 

Więcej…
 

Europejski Dzień Morza

18-19 maja 2016 r. w Turku w Finlandii odbyła się  Konferencja pn. „ Europejski Dzień Morza” – coroczne wydarzenie skupiające europejską społeczność związaną z gospodarką morską, w której uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Morskiego w Gdańsku. Wśród prelegentów swoje wystąpienie mieli: prof. Jacek Zaucha „Rozwój potencjału w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich” oraz mgr Joanna Przedrzymirska „Zwiększenie zaangażowania MŚP w obszarze błękitnego wzrostu".
Notatka Komisji Europejskiej o konferencj

Więcej…
 

Zapraszamy do udziału w Konferencji

Zapraszamy do udziału w Konferencji:

TraceSpec 2016
która odbędzie się w Gdańsku 04-07 września 2016 r.

Szczegóły pod adresem: http://chem.pg.edu.pl/tracespec/welcome-word

 

Konferencja Polish Scientific Networks 30 czerwca - 2 lipca 2016 r. Wrocław, Wrocławskie Centrum Badań EIT +

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Polish Scientific Networks: Science & Business, organizowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+. To wyjątkowe wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do badaczy zainteresowanych zastosowaniem badań naukowych w praktyce, oraz do firm chcących rozwinąć swoją innowacyjność poprzez współpracę z naukowcami.

Głównym celem konferencji jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji wyników badań, oraz pomoc w nawiązaniu współpracy między środowiskiem naukowym a firmami i organizacjami zainteresowanymi tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii.

Pierwsza edycja konferencji PSN zorganizowana została przez AMU PAN, MNiSW i KS FNP w czerwcu 2015 r. Jej celem było zachęcenie Polaków z zagranicy do kontynuowania kariery naukowej w Polsce oraz naukowców z Polski do zaangażowania się w programy współpracy międzynarodowej.

Więcej szczegółowych informacji na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/polish-scientific-networks/

 

Konferencja – Wrzesień 2016 ‘BE SMART, THINK BLUE’ 19-20 września 2016, Gdańsk

Instytut Morski w Gdańsku, we współpracy z Sieciami Krajowych  Punktów Kontaktowych BioHorizon i ETNA2020, ma przyjemność zaprosić wszystkich interesariuszy dziedziny badań morskich na wspólne informacyjno-brokerskie spotkanie!

Trzy projekty, mianowicie Smart Blue Regions Interreg (Inteligentne specjalizacje i niebieski wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego) i dwa projekty sieciowe europejskich Krajowych Punktów Kontaktowych H2020: BioHorizon (Bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania wód śródlądowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020 (Inteligentny, ekologiczny
i zrównoważony transport) połączyły siły, aby wzmocnić skuteczne wdrażanie strategii Błękitnego Wzrostu.

Inteligentne specjalizacje są kluczowym pojęciem dla pobudzania innowacji w całej UE. Zrozumienie roli inteligentnych specjalizacji w zwiększaniu europejskiego sektora Błękitnego Wzrostu
jest warunkiem koniecznym, aby z powodzeniem korzystać z morza możliwości oferowanych interesariuszom. Oprócz specjalizacji regionalnych i dedykowanych im funduszy, Program Ramowy
na rzecz Badań I Innowacji, Horizon 2020, posiada kilka możliwości finansowania dla projektów
w dziedzinie gospodarki morskiej w skali europejskiej. Tworzenie synergii pomiędzy wszystkimi dostępnymi źródłami finansowania w celu ich jak najbardziej efektywnego wykorzystywania
jest najważniejszym celem wydarzenia, na które niniejszym zapraszamy.

W pierwszym dniu, 19 września 2016, organizatorzy zapewnią uczestnikom  kompleksowy przegląd Błękitnych Inteligentnych Specjalizacji, w tym przykłady sukcesów oraz kilka refleksji na temat głównych bieżących wyzwań. Drugiego dnia uczestnicy będą mieli możliwość zainicjowania międzynarodowej współpracy badawczej podczas spotkań brokerskich,  dedykowanych specjalnie
dla interesariuszy z obszaru Błękitnego Wzrostu z naciskiem na (ale nie wyłącznie) region Morza Bałtyckiego. Spotkania brokerskie będą koncentrować się na odpowiednich otwartych konkursach
w Horyzont 2020 i innych możliwych systemach finansowania.

Dalsze informacje na temat wydarzenia (link do strony wydarzenia i rejestracji ) zostaną podane w odpowiednim czasie.

 

Wstępny program „BE SMART, THINK BLUE”

 

RPK zaprasza na szkolenie pn.: "Jak zdobyć grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)?"

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.:

"Jak zdobyć grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w programie ramowym Horyzont 2020? Doświadczenia eksperta oceniającego wnioski", które odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. w godz. 10.00-14.00, w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku (Aula), ul. Fiszera 14.

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości pozyskiwania grantów badawczych przez indywidualnych naukowców, którzy posiadają co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zasady udziału w programie ramowym UE Horyzont 2020 oraz praktyczne aspekty aplikowania o grant.

Gościem specjalnym szkolenia będzie dr hab. inż. Marcin Łuczak z Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku, Ekspert Komisji Europejskiej, który odpowie na pytania:
- Na jakie elementy wniosku zwracają szczególną uwagę eksperci?
- Jak ważny jest dobry pomysł na projekt?
- Jakie znaczenie ma doświadczenie instytucji?
Przedstawione zostaną również przykłady wniosków, które otrzymały dofinansowanie KE.

Spotkanie poprowadzi kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE, Renata Downar-Zapolska.
Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE: https://rpkgdansk.pl/szkolenia/720-mscaimp

Rejestracja elektroniczna odbywa się mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 13 kwietnia 2016 r., do godz. 10.00. W temacie maila prosimy napisać: „MSCA”, w treści prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz instytucję, którą reprezentuje.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu wśród pracowników Państwa Instytucji/Wydziału/Katedry.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Joanna Kłosińska tel. 58 348 66 52, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Ogłoszenie konkursów NCN: OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2

15 marca 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
 

Dni Narodowego Centrum Nauki - informacja o warsztatach

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach dla pracowników administracji jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży podoktorskich i stypendiów doktorskich finansowanych przez NCN, które odbędą się w ramach tegorocznych Dni Narodowego Centrum Nauki w Olsztynie.

Spotkania będą miały formę jednodniowych warsztatów i odbędą się w dwóch terminach:

1) 11 maja 2016 r., w godz. 10.00-15.15,

2) 12 maja 2016 r., w godz. 08.00-13.00,

w Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym „Stara Kotłownia przy ul. Prawocheńskiego 9 w Olsztynie.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje nt. warsztatów dostępne są na naszej stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/warsztaty-dni-ncn/. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 kwietnia br.

Informujemy również, że w tym roku w ramach Dni NCN odbędą się również warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Spotkanie to będzie miało formę dwudniowych warsztatów i odbędzie się w terminie 11-12 maja 2016 r., dzień I w godz. 10.00-15.00, dzień II w godz. 09.00-13.00, w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM przy ul. Oczapowskiego 12 B w Olsztynie.

Szczegółowe informacje nt. warsztatów

 

Linnaeus Eco-Tech 2016

Niniejszym, Instytut Morski w Gdańsku, ma przyjemność poinformować o Linnaeus Eco-Tech 2016 – 10tej Międzynarodowej konferencji, dotyczącej nauk przyrodniczych i technologii oczyszczania ścieków i odpadów, rekultywacji, emisji związanych z klimatem, środowiskowych i ekonomicznych efektów, która odbędzie się w Kalmarze, w Szwecji w dniach 21-23 listopada 2016 r.

Konferencja ma na celu propagowanie wiedzy i badań naukowych w dziedzinie nauk o środowisku oraz inżynierii środowiskowej. Cele te realizowane są przez sesje plenarne, wystąpienia prelegentów, warsztaty i przedstawienie publikacji naukowych. Ale także poprzez środowisko społeczne, stworzone przez konferencję, gdzie uczestnicy z różnych krajów, regionów i sektorów społeczeństwa łączą się i wymieniają wzajemnymi doświadczeniami.

Linnaeus Eco-Tech opiera się na współpracy w trójkącie wiedzy uniwersyteckiej, przemysłu i sektora publicznego, w celu poprawy stosunków pomiędzy nimi. Celem takiej współpracy jest rozwój technologii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego i na świecie. Będzie to na dłuższą metę prowadzić do lepszej jakości życia dla każdego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Więcej informacji na stronie konferencji:
http://Lnu.se/eco-tech

 

IMDIS 2016 Międzynarodowa Konferencja na temat danych morskich i systemów informacyjnych

Niniejszym, Instytut Morski w Gdańsku, ma przyjemność poinformować o IMDIS 2016 - Międzynarodowej Konferencji na temat danych morskich i systemów informacyjnych, która odbędzie się w Gdańsku – 11-13 października 2016.

Konferencja organizowana jest przez:
IOPAN, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
wspólnie z with IFREMER, BODC, CSIC, MARIS i OGS, jako członkami konsorcjum  SeaDataNet.

Więcej…
 

Kondolencje

 


Strona 3 z 10

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies