Instytut Morski

Sieć SUBMARINER – projekt flagowy Strategii Bałtyckiej

SUBMARINER Network jest unikalną platforma, która łączy instytucje z całego regionu Morza Bałtyckiego w celu aktywnego promowania innowacyjnych i zrównoważonych sposobów wykorzystania zasobów morskich. Sieć jest platformą kreowania projektów, działa w obszarze całego trójkąta wiedzy od skali regionalnej do międzynarodowej, w ramach różnych dyscyplin naukowych, politycznych i gospodarczych. Sieć SUBMARINER jest zarejestrowana jako organizacja non-for-profit Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) i jest zarządzana przez profesjonalny sekretariat.

Instytut Morski w Gdańsku, jako współ-lider flagowego projektu SUBMARINER Network zaprasza do zapoznania się z zakresem usług oferowanych przez Sieć.

Zapraszamy do odwiedzenia strony SUBMARINER Network www.submariner-network.eu
oraz do aktywnego włączenia się w działalność sieci - join us

 

Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

altalt

Instytut Morski w Gdańsku uczestnikiem wspólnego wydarzenia
XVI szczytu Bałtyckiego Forum Rozwoju oraz  V Dorocznego Forum Strategii UE
 dla Regionu Morza Bałtyckiego
3 - 4 czerwiec 2014, Turku, Finlandia

Instytut Morski jako partner wiodący projektu PartiSEAparte uczestniczył w XVI szczycie Bałtyckiego Forum Rozwoju oraz V Dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, które odbyło się  w dniach 3 - 4 czerwca 2014 roku w Turku w Finlandii.
Temat przewodni spotkania to „Wspólny wzrost”. Udział w wydarzeniu był okazją do podjęcia dyskusji w jaki sposób współpraca może przyczynić się do wzmocnienia wzrostu gospodarczego oraz  zrównoważonego rozwoju i tworzenia silnego i zintegrowanego Regionu Morza Bałtyckiego. Podczas spotkania promowano projekt PartiSEApate m.in. poprzez organizację stoiska targowego w ramach tzw. Networking Village.

W wydarzeniu uczestniczyli wysokiej rangi politycy, przedstawiciele biznesu, organizacji międzynarodowych i środowisk akademickich z całego Regionu Morza Bałtyckiego. Spotkanie stanowiło platformę do wymiany poglądów i doświadczeń, omówienia kluczowych zagadnień i wytyczenia przyszłych kierunków działań.

Kluczowe obszary dyskusji obejmowały tematykę zarządzania, gospodarki cyfrowej, współpracy regionalnej, inteligentnych rozwiązań urbanistycznych, niebieskiego wzrostu, innowacji i konkurencyjności.
Organizatorem wydarzenia było Bałtyckie Forum Rozwoju oraz Komisja Europejska.

Dodatkowe informacje na temat spotkania znajdują się na stronie internetowej.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony projektu PartiSEApate

 

Targi ACADEMIA

W dniach od 22 do 25 maja na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie miały miejsce 2. Targi ACADEMIA, odbywające się równolegle z Warszawskimi Targami Książki. Instytut Morski w Gdańsku ze swoimi wydawnictwami gościł tam na stoisku Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Nasze publikacje cieszyły się popularnością wśród odwiedzających targi, szczególnie duże zainteresowanie wzbudziły publikacje związane z alternatywnymi źródłami energii  – „Power – informator dla inwestorów w morską energetykę wiatrową”, „Dobre praktyki energetyczne w ekoregionie bałtyckim”. Również chętnie odwiedzający stoisko sięgali po takie pozycje, jak  „Polityka gospodarcza – nauka czy praktyka?”, „Polskie drogi polityki morskiej – od wizji do działania” Zakładu Ekonomiki i Prawa, jak również  „Siedliska przyrodnicze polskiej strefy Bałtyku” – wspólne wydawnictwo Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Zainteresowani specjalistyczną lekturą mieli okazję do zapoznania się między innymi z monografią „Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania”, „Mapą Drogową rozwoju polskich obszarów nadmorskich opartego na czerpaniu pożytków z innowacyjnych form wykorzystania zasobów Bałtyku” jak również z najnowszymi publikacjami, w tym „Gospodarka Morska – przegląd statystyczny 2013” oraz „Projekt BalticBottomBase platformą rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych”.
Stoisko, na którym gościliśmy było bardzo chętnie odwiedzane przez naukowców, studentów i bibliotekarzy, którzy byli mile zaskoczeni możliwością otrzymania „za uśmiech” naszych specjalistycznych wydawnictw. Zainteresowanych naszymi publikacjami zapraszamy do odwiedzania strony im.gda.pl/wydawnictwa.

Bardzo dziękujemy Radzie Głównej Instytutów Badawczych za umożliwienie nam prezentacji tak licznych publikacji Instytutu Morskiego w Gdańsku, w szczególności za bardzo ciepłe przyjęcie oraz wspólnie spędzony czas podczas targów Pani Dyrektor Biura Rady Beacie Mikulskiej oraz Pani Dorocie Jarockiej.
 

 

Konferencja: Projekt BalticBottomBase platformą rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych”, Gdańsk 19 i 20 maja 2014r.

W dniach 19 i 20 maja 2014r. w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: „Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku – BalticBottomBase (BBB)”, realizowanego przez Instytut Morski w Gdańsku na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2, Infrastruktura B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Więcej…
 

Polsko – szwedzkie konsultacje, Warszawa, 12 - 13 maja 2014 r.

altalt

Instytut Morski jako partner wiodący projektu PartiSEAparte uczestniczył w polsko – szwedzkich konsultacjach, które odbyły się 12 i 13 maja 2014 r. w Warszawie. Podczas spotkania, przedstawiciele Szwedzkiej Agencji ds. Morskich i Gospodarki Wodnej, Urzędu Morskiego w Gdyni, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz przedstawiciele resortu, wymienili poglądy na temat podjętych działań w celu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Rozmowy dotyczyły również zakresu danych niezbędnych w ww. procesie, możliwości ich wymiany i udostępniania oraz konieczności opracowania procedur i zasad uzgodnień transgranicznych.

Strona szwedzka i polska zadeklarowały również chęć zacieśnienia współpracy w zakresie inicjatywy „Blue Growth” m.in. poprzez  realizację działań w Programie Horyzont 2020 oraz Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na luty 2015 roku. Przewiduje się,  iż  będą wówczas gotowe dokumenty w zakresie studiów uwarunkowań do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.

 

Baltic Maritime Spatial Planning Forum

altalt

Instytut Morski jako partner wiodący projektu PartiSEAparte zaprasza na Baltic Maritime Spatial Planning Forum, 17 – 18 czerwiec  2014, Ryga, Łotwa

VASAB oraz partnerzy projektu PartiSEApate zapraszają na Baltic Maritime Spatial Planning Forum – konferencję projektu PartiSEApate, która odbędzie się  w dniach 17 – 18 czerwca 2014 w Rydze, Łotwa.

Uczestnicy forum będą mieli możliwość podjęcia dyskusji dotyczącej Planowania Przestrzennego Obszarów Morskich (PPOM), dalszego rozwoju oraz wzmocnienia  PPOM w Regionie Morza Bałtyckiego.

Rejestracja

Program

Informacje praktyczne

Termin rejestracji upływa z dniem 27 maja 2014.
Tylko pierwszych 200 osób zostanie zarejestrowanych.
Dodatkowe informacje znajdują się tutaj.

 

Obchody 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich - Promocja projektu BalticBottomBase

W dniu 9 maja 2014r. Instytut Morski w Gdańsku w porozumieniu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju włączył się do obchodów 10- lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, organizując Dzień Otwarty Funduszy Europejskich, celem którego była prezentacja projektu BalticBottomBase (BBB).  Dzień Otwarty zorganizowany został w formie ekspozycji, dotyczącej tematyki projektu, umiejscowionej w samym centrum Starego Gdańska na Długim Targu 41/42 na przedprożach Złotej Kamienicy, przed siedzibą Instytutu Morskiego w Gdańsku.  W ramach przedsięwzięcia prezentowano informacje na temat bazy danych o środowisku południowego Bałtyku, utworzonej w ramach projektu BBB, która dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych standardów usług sieciowych dostępna będzie dla szerokiego grona odbiorców przez Internet.  Ekspozycja miała również na celu zwrócenie uwagi odwiedzających na aspekt prowadzonych przez Instytut Morski w Gdańsku badań środowiska morskiego przy zastosowaniu najnowszych technologii badawczych z wykorzystaniem między innymi Pływającego Laboratorium IMOR. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowano wiele materiałów promocyjnych i prezentowano materiały multimedialne na temat Projektu BBB oraz badań morskich prowadzonych przez Instytut Morski w Gdańsku. Wyżej wymienione przedsięwzięcie promocyjno-edukacyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem wielu osób odwiedzających w tym dniu centrum Gdańska i było wyjątkową okazją dla popularyzacji projektu BalticBottomBase, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.
 

 

I Międzynarodowe Forum Zalewu Wiślanego

Instytut Morski w Gdańsku, Zakład Ekonomiki i Prawa jako lider projektu VILA pragnie zainteresować Państwa udziałem w I Międzynarodowym Forum Zalewu Wiślanego. Forum którego celem jest zrównoważony rozwój sub-regionu Zalewu Wiślanego odbędzie się 13 maja 2014r. w Kaliningradzie. Spotkanie pod auspicjami HELCOM organizowane jest w ramach współpracy projektu VILA i HELCOM-BASE. Program, formularz zgłoszeniowy oraz inne informacje dotyczące udziału w forum znajdują się poniżej.
Udział w forum jest bezpłatny.

RegForm_Lagoon

Invitation_Vistula Lagoon Forum with signatures

Vistula Lagoon Forum%_draft agenda_En_final

 

Więcej…
 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Projekt BalticBottomBase platformą rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych

Szanowni Państwo,

Instytut Morski w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu pt.: „Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku – BalticBottomBase (BBB)”. Projekt jest realizowany na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2, Infrastruktura B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Głównym celem projektu jest stworzenie bazy informacji o środowisku południowego Bałtyku na podstawie pomiarów i badań zbieranych, gromadzonych oraz przetwarzanych przez wiele lat działania Instytutu Morskiego w Gdańsku, przydatnej do praktycznego wykorzystania we wszelkich pracach planistycznych i projektowych dotyczących zagadnień południowego Bałtyku. Baza danych będzie dostępna przez Internet dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych standardów usług sieciowych, zgodnych z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej (INSPIRE itp.), oraz uzupełniana na bieżąco o nowe pomiary, zrealizowane z zachowaniem procedur najwyższej jakości.

Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku obejmować będzie 14 kategorii danych (zawierających m. in. wyniki przeprowadzanych przez Instytut badań naukowych przy wykorzystaniu pływającego laboratorium r/v IMOR). Charakter i kompleksowość udostępnianych w ramach systemu danych sprawia, że będą mieć one zastosowanie dla bardzo zróżnicowanych grup potencjalnych użytkowników na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Baza danych zapewni środowisku naukowemu w Polsce stały i bezpieczny dostęp do zaawansowanej infrastruktury informatycznej – platformy BalticBottomBase, umożliwiającej wykorzystanie naukowych zasobów informacyjnych Instytutu Morskiego w Gdańsku dla celów naukowo-badawczych, gospodarczych i edukacyjnych a także bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz prowadzenia badań naukowych z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.

Konferencja odbędzie się w Gdańsku w Hotelu Radisson Blu przy ul. Długi Targ 19 / Powroźnicza w dniach 19-20 maja 2014r. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że udział w konferencji jest nieodpłatny, a szczegółowe informacje o konferencji, program oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie projektu: www.balticbottombase.eu.

Kontakt w sprawie konferencji: Pani Iwona Szałucka, Koordynator Projektu ds. Zarządzania, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zaproszenie na konferencję

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji 7th EuroGOOS Conference: Operational Oceanography for sustainable Blue Growth, Lisbon 28-30 October 2014

Organizatorzy zapraszają do przesyłania referatów do dnia 30 kwietnia 2014.
Dodatkowe informacje

 

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii

Zapraszamy na obrady do Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Przy Alei Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, oraz na pokaz sprzętu i aparatury na statkach Instytutu Morskiego w Porcie Gdynia.

Udział w Sympozjum jest bezpłatny.

Komunikat -> PDF

 

Promocja morskich usług badawczych na Targach BRASIL OFFSHORE 2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2014 r. Instytut Morski w Gdańsku podpisał umowę z Ministerstwem Gospodarki na dofinasowanie udziału w międzynarodowych Targach BRASIL OFFSHORE 2013 w Macae w Brazylii, w których Instytut Morski brał udział w dniach 11-14 czerwca 2013 roku. Udział Instytutu w ww. targach został dofinasowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 6.5 Promocja Polskiej Gospodarki.

 

Więcej…
 

Konsultacje 4POWER w Gdańsku

W związku z realizacją międzynarodowego projektu 4POWER, w dniu 27 marca  2014 w Gdańsku, odbyły się konsultacyjne dokumentu o roboczym tytule

„Plan działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich”, których organizatorem był Instytut Morski w Gdańsku.

Na spotkaniu obecnych było 30 uczestników, którzy podjęli dyskusje nad propozycją przedsięwzięć planowanych do realizacji na poziomie regionu, poświęconych aspektom decydującym o konkurencyjności krajowych podmiotów na rynku międzynarodowym, jak również jakości i tempie wzrostu sektora morskiej energetyki wiatrowej i offshore.

Wyniki dyskusji zostaną opracowane w formie raportu.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi podczas spotkania.

4 POWER - wyzwania dla regionów i przemysłu - Juliusz Gajewski, Instytut Morski w Gdańsku
Plan działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich - Marcin Włodarski, Instytut Morski w Gdańsku
Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej - Mariusz Witoński, PTMEW
Działania FNEZ - Mariusz Wójcik, FNEZ
Program sektorowy Offshore - Innowacje - Sebastian Kowalczyk, CTO SA

 

Warsztaty projektu PartiSEApate

 

Instytut Morski jako partner wiodący projektu PartiSEAparte zaprasza na warsztaty pt:
” Resolving of Sea Use Conflicts in the Baltic Sea and Opportunities provided by a transnational MSP Perspective”, które odbędą się 10 kwietnia 2014 w Hamburgu.

Głównym celem warsztatów jest umożliwienie dyskusji pomiędzy przedstawicielami sektorów związanych z morzem dotyczącej Ponadnarodowego Planowania Obszarów Morskich.

Warsztaty stanowią drugi etap zaangażowania interesariuszy po serii spotkań organizowanych w ramach poszczególnych sektorów w 2013 roku. Uczestnicy z różnych środowisk (ochrona środowiska, rybołówstwo, żegluga morska, energetyka wiatrowa, porty) będą identyfikować wspólne przyszłe możliwości, odbędzie się również dyskusja na temat poszukiwania rozwiązań możliwych konfliktów. Wnioski z warsztatów zostaną wykorzystane w modelu zarządzania  - Ponadnarodowe Planowanie Obszarów Morskich - który jest jednym z głównych produktów projektu.

Dodatkowe informacje na temat warsztatów (zaproszenie, program, informacje praktyczne oraz rejestracja) znajdują się na stronie projektu.

Wyjaśnień udziela również Iwona Rakowska - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Morska energetyka wiatrowa - spotkanie konsultacyjne 27 marzec 2014 Gdańsk

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją międzynarodowego projektu 4POWER, Instytut Morski w Gdańsku zaprasza na spotkanie konsultacyjne dokumentu o roboczym tytule

„Plan działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich”.

Spotkanie odbędzie się 27 marca 2014, w Hotelu Scandic,

ul. Podwale Grodzkie 9,
Gdańsku, sala Kopenhaga
w godzinach 10:00 – 14:00 - sala Kopenhaga.

W załączeniu przesyłam zaproszenie na spotkanie oraz następujące dokumenty:

  1. Zaproszenie
  2. Plan
  3. Raport Best Practice FRAMEWORK
  4. Raport Best Practice IMPLEMENTATION
  5. Kwestionariusz

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z ww. dokumentami. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Zgłoszenie na spotkanie proszę przesyłać drogą elektroniczna na adres
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 25 marca 2014.

 

Przedstawiciel Instytutu Morskiego uczestnikiem spotkania z Minister Transportu RPA w Porcie Gdańsk

Instytut Morski w Gdańsku uczestniczył w spotkaniu z delegacją Ministerstwa Transportu Republiki Południowej Afryki pod przewodnictwem Minister Elizabeth Dipuo Peters. Podczas sesji w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk Pani Joanna Przedrzymirska przedstawiła działalność naukową i komercyjną Instytutu oraz zaprezentowała przykładowe efekty realizowanych projektów badawczych.

Więcej…
 

DEBATA - „Korzyści współpracy transgranicznej w regionie Zalewu Wiślanego”

Zakład Ekonomiki i Prawa Instytut Morski w Gdańsku wspólnie z Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury serdecznie zapraszają na debatę pt.:

„Korzyści współpracy transgranicznej w regionie Zalewu Wiślanego”

Debata połączona z otwarciem wystawy „Możliwości i zalety wspólnego użytkowania Zalewu Wiślanego” odbędzie się 18 marca 2014 r. o godz. 16:00-18:00 w siedzibie Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury przy ul. Długiej 35 w Gdańsku.

Celem debaty organizowanej jest dyskusja nad problemami wykorzystania potencjału Zalewu Wiślanego we współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi polskie i rosyjskie instytucje badawcze, jednostki samorządu terytorialnego, przedstawicieli biznesu oraz mieszkańców regionu Zalewu Wiślanego.
 

Problematyka debaty obejmuje:

potencjał Zalewu Wiślanego,

najważniejsze wyzwania społeczno-gospodarcze współpracy transgranicznej,

perspektywy wykorzystania potencjału regionu Zalewu Wiślanego. 


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 14 marca 2014 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (Marcin Kalinowski – Instytut Morski w Gdańsku). 

W razie pytań związanych z debatą prosimy o kontakt pod powyższym adresem.

 
 
Więcej…
 

Instytut Morski w Gdańsku Sponsorem Generalnym Transport Week 2014

Dzięki staraniom Zakładu Ekonomiki i Prawa, Instytut Morski w Gdańsku uzyskał status Generalnego Sponsora konferencji Transport Week 2014 - prestiżowego wydarzenia, którego tegoroczna edycja odbyła się 4-6 marca 2014 w Gdańsku.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, samorządów lokalnych, portów, firm spedycyjnych oraz prasy specjalistycznej - łącznie ponad trzysta osób związanych ze środowiskiem transportowo-logistycznym.

W trakcie Transport Week 2014 Instytut Morski promował wyniki obecnie realizowanych projektów, skupiając się zwłaszcza na inicjatywie TransBaltic Extension, a także na projektach VILA, BalticBottomBase, PartiSEApate i Submariner.

Ponadto, podczas sesji dotyczącej Morskiej Energetyki Wiatrowej 6 marca 2014 prezentację pt: "Development opportunities for the maritime regions based on offshore wind energy" podsumowującą wyniki projektu 4POWER przedstawił Marcin Włodarski z Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Szczegóły dotyczące Konferencji dostępne są pod oficjalnym adresem: www.transportweek.eu

 

Projekt TransBaltic Extension na Konferencji Transport Week 2014

Realizowany przez Zakład Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gdańsku projekt BSR Programme 2007-2013 TransBaltic Extension został oficjalnie zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji Transport Week 2014, która odbyła się w Gdańsku w dniach 4-6 marca 2014 i skupiła ponad 300 uczestników związanych z gospodarką morską.

Więcej…
 

Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Działania na rzecz efektywnego i zrównoważonego transportu w Europie.

Zakład Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gdańsku na zaproszenie Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk wziął udział w spotkaniach dotyczących rozwoju korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk, które odbyły się w Brukseli w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Stowarzyszenia w partnerstwie z regionami partnerskimi w dniu 18 lutego 2014r. Podczas spotkania podjęto dyskusję nad rolą i funkcją korytarza BAC w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym. Wiodącym tematem była również dyskusja nad możliwością finansowania projektów związanych z rozwojem transportu w Korytarzu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, biznesu, samorządów zlokalizowanych w strefie korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz przedstawiciele świata nauki. Korytarze transportowe należą do kluczowych elementów polityki transportowej krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Celem tej polityki jest stworzenie spójnego systemu transportu zrównoważonego poprzez miedzy innymi budowę na jej obszarze sieci korytarzy transportowych, które mają stanowić zasadniczy szkielet sieci transportowej UE. Zgodnie z nową polityką UE w zakresie infrastruktury do 2030 roku ukończona ma zostać tzw. sieć bazowa transportowa, która opiera się na dziewięciu głównych korytarzach, w tym korytarzu Bałtyk-Adriatyk. Według przeprowadzonych przez Zakład Ekonomiki i Prawa badań, których wyniki zostały przedstawione w prezentacjach przedstawiciela Agencji Rozwoju Mazowsza Krzysztofa Szulca oraz Prezesa Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk Ryszarda Świlskiego, Korytarz Bałtyk – Adriatyk jest postrzegany jako jeden z najważniejszych korytarzy transportowych w Europie. Obecne roczne przewozy towarowe wzdłuż szlaków korytarza szacowane są na ok. 24 miliony ton ładunków i wykazują stałą tendencję wzrostu. Korytarz transportowy zaczyna się ważnym dla Regionu Morza Bałtyckiego węzłem przeładunkowym w portach Gdańska/Gdyni. Dalej biegnie przez Warszawę – Katowice – Ostrawę – Prerov – Brno – Wiedeń – Graz – Klagenfurt – Udine – Triest/ Wenecję – Bolonię/ Ravennę.

Więcej na stronie: www.pomorskie-eu.pl

 

Konferencja "Badania morskie: siła napędowa błękitnego wzrostu gospodarczego"

19 lutego 2014 - Parlament Europejski

   Sieć SUBMARINER - projekt flagowy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego - został przedstawiony na konferencji "Wykorzystanie potencjału błękitnego  wzrostu w europejskich regionach nadmorskich – W jaki sposób badania morskie mogą przyczynić się do osiągnięcia błękitnego wzrostu?", która odbyła się 19 lutego 2014 w Parlamencie Europejskim.

Podczas spotkania dyskutowano na ile badania mogą odblokować potencjał błękitnego wzrostu w Europie. W szczególności, przedstawiono w jaki sposób powiązanie badań i przemysłu może przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania potencjału gospodarki morskiej. Zaprezentowano przykłady innowacyjnych rozwiązań zidentyfikowane w ramach obszarów o najwyższym potencjale błękitnego wzrostu.

Sieć SUBMARINER została przedstawiona podczas Sesji 1: „Nowe wykorzystanie żywych zasobów morskich i bioróżnorodności” przez Joannę Przedrzymirska z Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Dodatkowe informacje.

 

Dofinansowanie projektów współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego

Polskie instytucje planujące udział w projektach wpisujących się w cele i założenia Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) mogą ubiegać się o dofinansowanie fazy przygotowawczej.

Poniżej informacja o dostępnych źródłach dofinansowania:

Więcej…
 

Projekt TransBaltic Extension i Instytut Morski w Gdańsku Oficjalnymi Partnerami Konferencji Transport Week 2014

Instytut Morski jako jeden z uczestników merytorycznych projektu  TransBaltic Extension  uzyskał status „General Partner” Konferencji Transport Week 2014 organizowanej w Gdańsku w dniach 04-07 marca 2014.

To już kolejna edycja tego prestiżowego wydarzenia,  na które w tym roku składa się szereg sesji plenarnych oraz warsztatów towarzyszących dotyczących m.in. zagadnieniom przyjaznej środowisku żeglugi, transportu intermodalnego, terminali kontenerowych, czy energii wiatrowej.

W trakcie Transport Week 2014, partnerzy TransBaltic Extension zaprezentują m.in. postępy prac w projekcie, koncepcję portów-hubów kontenerowych oraz technologii wspierających rozwój intermodalnych łańcuchów dostaw.

Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są pod oficjalnym adresem: www.transportweek.eu

Więcej…
 


Strona 6 z 10

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies