Instytut Morski NCBR ogłosiło I konkurs w ramach POIR

NCBR ogłosiło I konkurs w ramach POIR

W dniu 2 kwietnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs na dofinansowanie projektów w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” – Działanie 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wsparcie kierowane jest zarówno do dużych przedsiębiorstw jak i MŚP a projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy, udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Beneficjent (przedsiębiorca) może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy, w tym instytucji naukowej. Konkurs ma charakter tzw. „szybkiej ścieżki”, wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie NCBR w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_1/1.1.1/2015

Orientacyjne terminy naborów wniosków na 2015r. w poszczególnych konkursach ogłaszanych przez NCBR znajdują się stronie: http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies