Instytut Morski Martec II Call 2015 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie międzynarodowym

Martec II Call 2015 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie międzynarodowym

19 grudnia 2014 r. ogłoszono otwarcie kolejnego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Era-Net Martec II – „Martec Call 2015”. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II biorących udział w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie:

http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/martec-ii/aktualnosci/art,3176,martec-ii-call-2015-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-miedzynarodowym.html

http://www.martec-era.net

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące obszary badawcze:

 • Shipbuilding
 • Maritime equipment and services
 • Ship and port operation
 • Inland water and intermodal transport
 • Offshore industry/offshore technology
 • Offshore structures for renewable energy
 • Polar technology
 • Fishing/aquaculture
 • Safety and security
 • Environmental impact
 • Human elements
   

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: 

 • Białoruś
 • Niemcy (Koordynator Programu)
 • Francja
 • Litwa
 • Norwegia
 • Wielka Brytania
 • Polska (NCBR)

Elektroniczny system naboru wniosków zostanie uruchomiony na początku kwietnia. Informacja o dacie otwarcia naboru zostanie zamieszczona na stronie www.ncbr.gov.pl

Data zamknięcia naboru wniosków: 29.04.2015 r., 17:00 CET

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies