Instytut Morski Dofinansowanie projektów współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego

Dofinansowanie projektów współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego

Polskie instytucje planujące udział w projektach wpisujących się w cele i założenia Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) mogą ubiegać się o dofinansowanie fazy przygotowawczej.

Poniżej informacja o dostępnych źródłach dofinansowania:

 

 1. Mechanizm Seed Money Facility zarządzany przez Wspólny Sekretariat Techniczny programu BSR wspiera obecnie 52 projekty z udziałem 24 polskich partnerów.

  Nadal dostępne są środki w wysokości około 667 000 euro, co powinno pozwolić na sfinansowanie kolejnych 16 projektów typu Seed Money.

  Pod uwagę będą brane głównie wnioski projektowe powiązane z projektami flagowymi w ramach SUERMB.

  Projekty, które zostały już złożone, zostaną rozpatrzone ponownie. W pewnych obszarach tematycznych wprowadzone zostaną limity.

  Więcej informacji na stronie Seed Money (angielska wersja językowa)   
   
 2. Instytut Szwedzki oferuje dofinansowanie typu Seed Funding służące nawiązywaniu nowej lub rozwojowi istniejącej współpracy pomiędzy instytucjami szwedzkimi i partnerami z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi, a w niektórych przypadkach także z Mołdawii i Gruzji.

  Projekty muszą stworzyć warunki dla trwałej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 100 000 do 440 000 koron szwedzkich na maksymalnie roczne projekty.

  Partnerami wiodącymi projektów muszą być instytucje szwedzkie. Nabór wniosków do Seed Funding zostanie otwarty w kwietniu 2014 r.

  Projekty muszą odpowiadać na wyzwania jednego z następujących dokumentów strategicznych: Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Partnerstwo Wschodnie UE lub Plan HELCOM.

  Więcej informacji na stronie Instytutu Szwedzkiego (angielska wersja językowa) 
   
 3. Instrument Wsparcia Rady Państw Morza Bałtyckiego został utworzony podczas 9. Szczytu PMB w Stralsundzie w Niemczech. Głównym celem instrumentu wsparcia RPMB jest współfinansowanie przygotowania i wdrażania projektów współpracy makroregionalnej w regionie Morza Bałtyckiego.

  Projekty mają zmierzać do powstania trwałych struktur współpracy partnerskiej.
  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 000 euro. Do 1 kwietnia 2014 roku można składać wnioski, które zostaną rozpatrzone przy kolejnej decyzji o dofinansowaniu.

  Projekty powinny dotyczyć:
 • środowiska: zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju i innowacji,
 • rozwoju gospodarczego: wsparcia innowacji, konkurencyjności, przedsiębiorczości,
 • transportu i logistyki w kontekście rynku pracy,
 • energii: bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz wpływu energetyki na środowisko,
 • edukacji i kultury, ochrony cywilnej: np. zwalczania handlu ludźmi, ochrony praw dzieci, kontaktów międzyludzkich.

  Więcej informacji na stronie RPMB (angielska wersja językowa)
 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies