Instytut Morski Planujemy przyszłość Morza Bałtyckiego

Planujemy przyszłość Morza Bałtyckiego

Planujemy przyszłość Morza Bałtyckiego

Sektory gospodarki morskiej coraz intensywniej konkurują o ograniczoną przestrzeń Bałtyku. Podczas Europejskich Dni Morza w Gdańsku 20 maja 2010 odbędzie się panel dyskusyjny prezentujący wstępne wyniki projektu BaltSeaPlan. Projekt ma na celu stworzenie systemu planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju obszarów morskich. Organizatorem panelu jest Instytut Morski w Gdańsku i Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie we współpracy z Grupą Roboczą HELCOM/VASAB.

 

Przestrzeń Morza Bałtyckiego zagospodarowana jest przez sektory takie jak: żegluga, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, czy farmy wiatrowe. Stworzenie wspólnej polityki wykorzystywania zasobów morskich pozwoli na unikanie konfliktów pomiędzy konkurującymi ze sobą użytkownikami i przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki morskiej.

Podczas Europejskich Dni Morza odbędzie się sesja panelowa zainicjowana przez partnerów projektu. Moderatorem sesji będzie prof. Jacek Zaucha z Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz Anita Mäkinen, współprzewodnicząca z ramienia HELCOM grupy roboczej VASAB-HELCOM ds. planowania przestrzennego
na morzu. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki projektu BaltSeaPlan (Nico Nolte z BSH – Partner Wiodący projektu) oraz efekty prac nad Planem
dla Zatoki Botnickiej  (HELCOM/VASAB).

- Pokażemy jak wiele udało się już  osiągnąć na Bałtyku,
aby morze uczynić bezpiecznym i aby stało się ono dla nas źródłem czerpania nowych pożytków - mówi prof. Jacek Zaucha - Nasze stocznie mogą zarabiać
na budowie turbin wiatrowych, których  jeszcze długo nie będzie można transportować z krajów o taniej sile roboczej. Nasi rybacy mogą szukać dodatkowych dochodów w obsłudze turystów, wędkarzy czy nurków.  Musimy mieć tylko wizję tych zmian i  ścieżkę jej osiągania. Dlatego potrzebujemy planów morskich
– dodaje.

Równolegle, od 18 do 20 maja, odbywać się będzie w Gdańsku spotkanie partnerów projektu BaltSeaPlan, który  obejmuje działania na różnych szczeblach:
Inwentaryzacja polega na zebraniu danych o obecnych użytkownikach morza, konfliktach i wartościach środowiska naturalnego Bałtyku. Pozwoli ona na stworzenie spójnej bazy na potrzeby planowania przestrzennego. Została również przeprowadzona analiza ram prawnych i strategii środowiskowych w poszczególnych krajach nadbałtyckich, co przyczyni się do wypracowania wspólnej wizji zagospodarowania przestrzennego dla Bałtyku. Zintegrowane planowanie przestrzenne jest testowane w kilku pilotażowych obszarach. Partnerzy projektu prowadzą ponadto działania lobbingowe na rzecz rozwoju planowania przestrzennego na morzu oraz opracowują rekomendacje do zmian
w prawodawstwie krajów zaangażowanych w projekt.

BaltSeaPlan to również praktyczne wdrożenia. W ramach projektu powstają pilotażowe plany zagospodarowania przestrzennego następujących obszarów morskich na Bałtyku: Zatoka Pomorska, Południowa Ławica Środkowa, Trasa
T-Route Zachodniego Bałtyku, Wyspy Hiiuma i Saaremaa, Zachodnie wybrzeże Łotwy; testowane jest też przeprowadzenie postępowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pilotażowego projektu planu dla Zachodniej Części Zatoki Gdańskiej.

Instytut Morski w Gdańsku uczestniczy we wszystkich działaniach projektu BaltSeaPlan, a w ramach prac praktycznych, we współpracy z Urzędem Morskim
w Gdyni, zajmuje się opracowaniem projektu planu dla Południowej Ławicy Środkowej oraz opracowuje pierwszą w Polsce „testową” strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla pierwszego w Polsce pilotażowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich dla Zachodniej Części Zatoki Gdańskiej.

W projekt zaangażowane są urzędy i instytucje z 7 krajów nadbałtyckich: Niemcy (Partner Wiodący), Polska, Dania, Szwecja, Litwa, Łotwa i Estonia. Ze strony Polski BaltSeaPlan realizują: Instytut Morski w Gdańsku, Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski w Szczecinie.

 

* * *


Projekt BaltSeaPlan (budżet 3,7 mln EUR), realizowany z funduszy Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 Europejskiej Współpracy Terytorialnej, towarzyszy procesowi tworzenia europejskiej polityki morskiej poprzez wspieranie zintegrowanego planowania przestrzennego na morzu i tworzenie narodowych strategii dla obszarów morskich w krajach nadbałtyckich. Przyczynia się on także do realizacji HELCO-owskiej rekomendacji dotyczącej planowania przestrzennego i Deklaracji Gdańskiej VASAB-u.

Więcej informacji dotyczących projektu BaltSeaPlan dostępnych jest na www.baltseaplan.eu


    

 

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies