„RETROUT” – Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination - Rozwój, promocja i zrównoważone zarządzanie w Regionie Morza Bałtyckiego

 

Zakład Ekologii Wód ma przyjemność poinformować, że Instytut Morski w Gdańsku jest partnerem w nowym projekcie zatwierdzonym w ramach kolejnego konkursu
Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

„RETROUT” – Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination - Rozwój, promocja i zrównoważone zarządzanie w Regionie Morza Bałtyckiego

 

Morska turystyka wędkarska została uznana w regionie Morza Bałtyckiego za gałąź turystyki o dużym potencjale wzrostu zapewniającym w dalszej perspektywie stabilne miejsca pracy. Wędkarstwo morskie prócz nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oznacza również dywersyfikację sektora rybołówstwa oraz przedłużenie sezonu turystycznego. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał gospodarczy tej gałęzi, należy sprostać kluczowym wyzwaniom, które obecnie ograniczają jej rozwój, w szczególności:

1. Podaż usług wędkarstwa morskiego nie zaspokojenia popytu klientów.

2. Brak strategii zarządzania, która prowadziłaby do zrównoważonego rozwoju turystyki wędkarskiej.

3. zarządzanie usługami ekosystemowymi nie uwzględnia interesów sektora turystyki wędkarskiej.

Projekt RETROUT stawia sobie za cel rozwój i promocję zrównoważonej turystyki wędkarskiej w regionach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie potencjału usług ekosystemowych, na których jest oparta. Zadaniem projektu jest rozwój MŚP poprzez rozszerzenie ich działalności na rynki zagraniczne.


Okres realizacji: 01.04.2018-30.09.2020

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 185 657,80 EUR

 

 

 

Projekt Multi-Use in European Seas (MUSES) zakończony!

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no 727451

 

Projekt MUSES był dwuletnim projektem finansowanym w ramach programu Horyzont 2020, badającym możliwości współ-wykorzystywania zasobów morskich w pięciu basenach: Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i wschodnim Atlantyku. Krótki przegląd projektu i jego wyników można znaleźć na stronie internetowej projektu a także w relacji video: https://muses-project.eu/

Podstawowym rezultatem projektu MUSES jest Plan Działań przedstawiający rzeczywiste możliwości wielofunkcyjnego wykorzystania zasobów mórz europejskich, w tym możliwości innowacji i potencjału niebieskiego wzrostu. Podkreśla on, gdzie można uzyskać korzyści, zwraca uwagę na bariery, które można przezwyciężyć, i przedstawia zalecenia dotyczące tego, jakie działania są potrzebne, aby to umożliwić. Plan działań i jego streszczenie są dostępne do pobrania https://muses-project.eu/downloads/

 

Końcowa konferencja projektu MUSES odbyła się 10 października 2018 r. w Brukseli w Belgii. Była to okazja do nawiązania współpracy z szerokim gronem zainteresowanych stron ze świata biznesu, administracji publicznej i środowisk akademickich. Prezentacje, panele i sesje interaktywne na konferencji stanowiły platformę zidentyfikowacjii dyskusji konkretnych przypadki, potrzeb i obaw zgromadzonych interesariuszy w dalszym promowaniu współ-wykorzystywania zasobów morskich.

 

 

Symposium on Advances in Dredging Technology

 

W dniu 10 października 2018 r. w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym odbyło się Symposium on Advances in Dredging Technology. Organizatorem Sympozjum była Central Dredging Association (CEDA) oraz Instytut Morski w Gdańsku przy wsparciu Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Pomorskiej Strefy Ekonomicznej oraz Organizacji Portów Bałtyckich (BPO).

Prelegenci z CEDA Environmental Commission (CEC), Dredging Management Commission (DMC), Instututu Morskiego w Gdańsku, Baltic Transport Journal, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Politechniki Gdańskiej prezentowali szerokie spektrum tematów związanych Morzem Bałtyckim i problemem pogłębiania oraz zagospodarowania urobku.


Anna Csiti (general manager CEDA) oraz Frederik Roose (chair CEC) zaprezentowali zarówno Central Dredging Association, jak i komisję CEC omawiając szczegółowo zakres i podstawy działania oraz możliwości współpracy. Marc Huygens (DEME Group) przedstawił efekty prac grupy roboczej CEDA Working Group on Energy Efficiency. Natomiast Luca Sittoni (Ecoshape) zapoznał uczestników Sympozjum z projektami realizowanymi przez grupę roboczą CEDA Working Group for Beneficial Sediment Reuse. Charles Wilsoncroft (Chairman CEDA DMC Contract Working Group) omówił wytyczne dotyczące zamówień projektowych oraz związane z tym ryzyko, jak również przedstawił projekt praktycznego przewodnika dla użytkowników.

Problem składowania urobku czerpalnego na przykładzie klapowisk zlokalizowanych w południowo-wschodniej części Bałtyku omówiła Grażyna Pazikowska-Sapota (Instytut Morski w Gdańsku). Przemysław Opłocki (Baltic Transport Journal) zapoznał uczestników z najnowszymi danymi statystycznymi dotyczącymi portów bałtyckich (m.in. wielkość przeładunków, ilość i kierunki połączeń). Monika Kurska (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna) przedstawiła założenia oraz osiągnięte rezultaty projektu Baltic Blue Biotechnology Alliance , omawiając szczegółowo możliwości projektu, m.in. wydajne korzystanie i szeroki dostęp do całej gamy urządzeń, (bio-) zasobów i wiedzy fachowej dostępnych w regionie i poza nim. Andrzej Rogala (Politechnika Gdańska) zaprezentował projekt Reviving Baltic Resilience (RBR), którego celem m.in. jest ocena zagrożenia jakim dla Morza Bałtyckiego są mikroplastiki oraz analiza najbardziej optymalnych rozwiązań technicznych prowadzących do zmniejszenia ilości tego typu zanieczyszczeń docierających do Bałtyku. Przedstawione prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie uczestników Sympozjum.

Na zaproszenie Portu Gdańsk uczestnicy Sympozjum mieli również możliwość bezpośrednio zapoznać się z pracą portu oraz wizytować najnowszy i najnowocześniejszy polski terminal kontenerowy DCT (Deep Container Terminal).

 W dniu 11 października 2018 r. odbyło się również 60-te posiedzenie komisji CEC, w której przedstawicielem ze strony polskiej jest Grażyna Pazikowska-Sapota (Zakład Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego w Gdańsku). W trakcie obrad członkowie grupy odwiedzili Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska, gdzie mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem oraz zakresem działalności laboratorium. Nowoczesna i specjalistyczna aparatura oraz fachowość i wiedza pracowników ZOŚ wzbudziły ogromne uznanie międzynarodowych gości.

 

Konferencja początkowa projektu INCONE60 – Inland Blue Transport Connector E60

 

Instytut Morski w Gdańsku, jako lider projektu, serdecznie zaprasza do uczestnictwa w konferencji początkowej projektu, która odbędzie się dnia 24 października 2018r. w hotelu Radisson Blu w Gdańsku, przy ulicy Długi Targ 19 o godzinie 10.30.

Projekt INCONE60 wpisuję się politykę rozwoju żeglugi śródlądowej i ma na celu opracowanie koncepcji stworzenia alternatywnej trasy transportowej wzdłuż międzynarodowej drogi wodnej E60 i połączenie jej z siecią innych śródlądowych dróg wodnych - E30, E40 i E70. 

Projekt INCONE60 będzie skupiał się na realizacji trzech głównych zadań:

 • Przygotowanie kompleksowego raportu na temat obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej regionów w kontekście rozwoju lokalnych portów Południowego Bałtyku;
 • Stworzenie komputerowego modelu przepływu towarów;
 • Przeprowadzenie pilotażu innowacyjną jednostką wzdłuż MDW E60 na odcinku Port Oostende – Port Kłajpeda. Jego celem będzie pokazanie możliwości transportu ładunków i pasażerów wzdłuż MDW E60.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program konferencji

 

Informacja o możliwości udziału w konferencji: 
Instytut Morski w Gdańsku
Zakład Ekonomiki i Prawa
tel. 301 16 41 wew. 36
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego

 

W dniach 10-12 września 2018 r. w Gdańsku odbyła się Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego. W tym roku tematem była solidarność i inteligentne działania na rzecz lepszej przyszłości. Partner projektu Smart Blue Regions "Stowarzyszenie Pomorskie w UE" był głównym organizatorem sesji warsztatowej "Inteligentne społeczeństwa - regiony niebieskiego wzrostu", która miała miejsce w pierwszym dniu konferencji.

 

Prelegenci przedstawili trzy projekty. Magda Leszczyna-Rzucidło (Pomorskie w UE) i Karolina Lipińska (zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) zaprezentowały projekt Smart Blue Regions (Interreg BSR) koncentrując się na sposobie wzmocnienia współpracy w obszarze Blue Growth opartej na regionalnym RIS3 w województwie Pomorskim. Przedstawiono wstępne wyniki projektu oraz wnioski z międzynarodowych warsztatów poświęconych rozwojowi dziedzin morskich, morskiej energii wiatrowej, turystyce morskiej i współpracy klastrów, w których zainteresowane strony zidentyfikowały ponad 30 tematów projektów transgranicznych.


Karsten Aunst (South Norway European Office) – jako Lead Partner projektu PERISCOPE ((Interreg North Sea) przedstawił projekt. PERISCOPE skoncentrowany jest na współpracy klastrów, zwłaszcza w aspekcie współpracy transregionalnej. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie uczestników konferencji, a zwłaszcza stosowana metodologia projektu, wykorzystane narzędzia oraz sposób angażowania firm w ekosystem.


Erik Bunis (starszy kierownik projektu w RISE & Process Manager – OffshoreVäst) skupił się na współpracy w zakresie klastrów morskich w obszarze Morza Bałtyckiego w oparciu o inteligentną specjalizację. Omówił inicjatywę, w ramach której współpraca interesariuszy między branżami tworzy konkurencyjne i wartościowe środowisko sprzyjające badaniom, innowacjom i rozwojowi biznesu.

 

Esa Kokkonen (dyrektor Baltic Institute of Finland) zwróciła uwagę na fakt, że pomimo iż regiony z obszaru Morza Bałtyckiego dążą do wykorzystania swoich mocnych stron w połączeniu z potencjałem innowacyjnym innych obszarów międzynarodowych, to istniejące struktury, mechanizmy operacyjne i ramy finansowania nie są dopasowane do takich ambicji. Uczestnicy zgodzili się, że potrzebne jest opracowanie bardziej zintegrowanych struktur wspierających innowacje oraz narzędzi zarządzania.

 

W drugim dniu konferencji nasz projekt Smart Blue Regions został ponownie wyróżniony podczas sesji „Projekty przewidują przyszłość: nasz region za 20 lat", w ramach której zaproszono sześć projektów z BSR dotyczących problematyki istotnej dla długoterminowego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego (np. inteligentny wzrost, energia, infrastruktura, ciepłownictwo, digitalizacja, dziedzictwo kulturowe, mobilność itd.) do przedstawienia perspektywy kolejnych 20 lat. Joanna Przedrzymirska (Instytut Morski w Gdańsku - partner projektu Smart Blue Region) dokonała przeglądu działań w projekcie, zmierzających do stworzenia międzyregionalnego łańcucha wartości opartego na indywidualnych mocnych stronach regionów oraz zaufaniu. Zasugerowała również, że BSR powinien kreować i wzmacniać powiązania pomiędzy wspólnotową strategią UE na rzecz Blue Growth i RIS3 oraz wspierać współpracę międzysektorową.

 

CEDA-MIG Joint Symposium on Advances in Dredging Technology 2018

Zapisz datę!

CEDA-MIG Joint Symposium on Advances in Dredging Technology 2018

Sympozjum nt. postępów w  technologii pogłębiania  odbędzie się 10 października 2018 r. w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym. Sympozjum jest organizowane przez Central Dredging Association (CEDA) i Instytut Morski w Gdańsku przy wsparciu Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Pomorskiej Strefy Ekonomicznej oraz Organizacji Portów Bałtyckich (BPO). Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń między międzynarodowymi i lokalnymi ekspertami w kontekście szeroko pojętego zagadnienia jakim jest pogłębianie i zagospodarowanie urobku czerpalnego. Tematyka Sympozjum skierowana jest do wykonawców robót pogłębiarskich, konsultantów, ekspertów, badaczy oraz przedstawicieli portów i administracji morskiej. Program Sympozjum obejmuje m.in. prezentację  wiedzy i doświadczenia Komisji Ochrony Środowiska (CEC) i Komisji ds. Zagospodarowania Urobku  (DMC) działających w ramach CEDA. Zostaną przedstawione najnowsze informacje dotyczące ich bieżących prac, w tym: wykorzystanie osadów; efektywność energetyczna projektów pogłębiania, rozwój technologii pogłębiania a wymagania prawne, czy  jak uniknąć pułapek projektu.

Referaty zostaną wygłoszone przez  mówców reprezentujących CEDA, CEC, DMC, Instytut Morski w Gdańsku, GPNT oraz BPO. W ramach Sympozjum planowana jest również wizyta w Porcie Gdańsk oraz sesja „burzy mózgów”.

Udział w Sympozjum jest bezpłatny

Program sympozjum

Więcej o Sympozjum w języku angielskim

Rejestracja zamknieta.

 

Konferencja "Rola regionów w promowaniu Blue Growth"

Zapisz datę!

 

Konferencja Inteligentne Niebieskie Regiony „Rola regionów we wspieraniu niebieskiego wzrostu"

Dnia 22 stycznia 2019 r. w Berlinie odbędzie się konferencja pn. "Rola regionów w promowaniu Blue Growth", której gospodarzami będą partnerzy projektu Smart Blue Regions i członkowie Sieci SUBMARINER.

 

Partnerzy projektu SBR reprezentują kluczowe regiony zaangażowane w proces Blue Growth w obszarze Morza Bałtyckiego.

 

Niezależnie od rodzaju branży - żegluga, niebieskie biotechnologie, turystyka przybrzeżna, czy akwakultury, regiony Morza Bałtyckiego opracowały innowacyjne podejścia w celu wzmocnienia Blue Growth. Konferencja będzie opierać się na wynikach kilku międzynarodowych projektów.

 

Mamy nadzieję że konferencja będzie forum dla przyszłej współpracy na rzecz Blue Growth.

 

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj... here

 

Konferencja projektu The Multi-Use in European Seas (MUSES)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no 727451

Konferencja projektu The Multi-Use in European Seas (MUSES)

Konferencja odbędzie się 10 października w Brukseli, angażując szerokie grono interesariuszy ze świata biznesu, administracji publicznej, środowisk naukowych i akademickich. Celem jest przedstawienie Planu Działań obejmującego wiele różnych kombinacji, w tym takich, które są napędzane na przykład odnawialną energią morską w połączeniu z różnymi rodzajami akwakultury lub tymi napędzanymi przez sektor turystyczny w połączenie z podwodnym dziedzictwem kulturowym lub rybołówstwem ("pescatourism"). Konferencja będzie także okazją, aby dowiedzieć się więcej o wynikach z różnych projektów pilotażowych. Chcemy, by wydarzenie to bylo platformą dla podmiotów odpowiedzialnych za niebieski wzrost do przedyskutowania Planu Działań i rozważenia możliwych zobowiązań w zakresie wspierania rozwoju różnych rodzajów współ-wykorzystywania zasobów morskich.

W celu rejestracji należy kliknąć następujący link: https://goo.gl/forms/PFKdbTqpUzvZI6qI2

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie MUSES odwiedź https://muses-project.eu/about-muses/

 

Warsztaty projektu Smart Blue Regions

W dniach 13-14 sierpnia br. w Gdańsku odbyły się warsztaty dedykowane wypracowaniu międzynarodowego projektu w oparciu o pomysł dotyczący systemu innowacyjnych wielowirnikowych turbin wiatrowych. Był to pierwszy z zaplanowanych w ramach projektu Smart Blue Regions warsztatów służących wsparciu transgranicznych innowacyjnych przedsięwzięć wpisujących się w błękitne inteligentne specjalizacje regionów bałtyckich. W projekcie zidentyfikowano do tej pory 20 tematów ww. przedsięwzięć.

Organizatorem warsztatu był Instytut Morski w Gdańsku , wspierany przez Stowarzyszenie ‘Pomorskie w Unii Europejskiej”. Uczestniczyli w nim inicjatorzy przedsięwzięcia, Maciej Karczewski i Piotr Domagalski oraz zaproszeni przez nich do współpracy naukowcy i przedsiębiorcy z Niemiec (Arnoldus van Wingerde, IWES Fraunhofer), Wielkiej Brytanii (Peter Jamieson, University of Strathclyde) i Polski (Goetz Linzenmeier, Zbigniew Ziegert, Alluship sp. Z o.o.) oraz Paweł Mawduk (niezależny konsultant). Dwudniowe spotkanie miało na celu identyfikację zainteresowań poszczególnych partnerów, uszczegółowienie zakresu projektu oraz wstępne opracowanie mapy drogowej dla procesu aplikowania o środki na jego realizację.

Partnerzy skorzystali ze wsparcia logistycznego i merytorycznego oferowanego w ramach projektu Smart Blue Regions oraz wezmą udział w konferencji międzynarodowej podsumowującej projekt w styczniu 2019r. w Berlinie, gdzie będą mogli zaprezentować szerzej swój pomysł projektowy.


 

“SEAPLANSPACE” - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance – Planowanie przestrzenne na morzu jako instrument zrównoważonego zarządzania obszarami morskimi

 

Zakład Ekonomiki i Prawa ma przyjemność poinformować, że Instytut Morski w Gdańsku jest partnerem w nowym projekcie zatwierdzonym w ramach czwartego konkursu
Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

 

 “SEAPLANSPACE” - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance – Planowanie przestrzenne na morzu jako instrument zrównoważonego zarządzania obszarami morskimi

 

Projekt ma międzynarodowy charakter i będzie realizowany we współpracy z partnerami z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracowników administracji, sektora prywatnego, studentów i absolwentów uczelni wyższych w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem. Realizacja projektu wiąże się z wymogiem opracowania i wdrożenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do 2021 roku. Cele projektu mają zostać osiągnięte przez wspólne przygotowanie przez partnerów Projektu programów szkoleń realizowanych w 5 państwach, przygotowanie publikacji angielskojęzycznej, obejmującej międzynarodowe aspekty morskiego planowania przestrzennego, przygotowanie publikacji dwujęzycznych, z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i zrównoważonego zarządzania morzem z perspektywy państw uczestniczących w Projekcie oraz przeprowadzenie warsztatów dla ok. 300 uczestników z państw, biorących udział w Projekcie, a także uruchomienie i obsługę portalu internetowego, mającego na celu wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie morskiego planowania przestrzennego.

 

Czas trwania: 02.01.2018-31.12.2020

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 83 257,50EUR 

 

 

Nowy Projekt Instytutu Morskiego w Gdańsku

Centrum Obsługi Projektów ma przyjemność poinformować, że Instytut Morski w Gdańsku jest partnerem w nowym projekcie zatwierdzonym w ramach drugiego konkursu Programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020

 “BalticRIM” - Zintegrowane zarządzanie morskim dziedzictwem kulturowym w regionie Morza Bałtyckiego

Zasoby dziedzictwa kulturowego Morza Bałtyckiego są niezwykle różnorodne oraz dobrze zachowane w porównaniu do innych regionów. Do chwili obecnej zasoby te w niewielkim stopniu były brane pod uwagę w procesie planowania przestrzennego obszarów morskich. Celem projektu BalticRIM jest przygotowanie oraz wdrożenie zarządzania zasobami podwodnego dziedzictwa kulturowego w regionie Morza Bałtyckiego, wykorzystując trwające procesy planistyczne wypełniające zalecenia unijnej dyrektywy ds. PPOM. Celem projektu BalticRIM jest również podniesiecie kompetencji instytucji regionalnych i tych odpowiedzialnych za podwodne dziedzictwo kulturowe.

Więcej…
 

Warsztaty projektu Smart Blue Regions pt. "Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej - przyszłe perspektywy dla technologii i współpracy", 26 kwietnia 2018, Gdańsk

 

Dnia 26 kwietnia 2018 r. w Gdańsku odbyły się warsztaty projektu Smart Blue Regions pt. "Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej - przyszłe perspektywy dla technologii i współpracy". Organizatorami spotkania byli GSG Towers Sp. Z o.o., Stowarzyszenie Pomorskie w UE oraz Instytut Morski w Gdańsku. Celem warsztatów było zbadanie i zdefiniowanie możliwości współpracy ponadnarodowej wśród przedsiębiorców reprezentujących przemysł offshore w regionie Morza Bałtyckiego z wykorzystaniem strategii RIS3 i funduszy UE.

Blisko 90 uczestników wzięło udział w warsztatach reprezentujących wszystkie grupy docelowe: przedsiębiorców sektora offshore ze stoczni, biur projektowych statków, producentów stali i silników itp., a także regionalnej administracji regionów uczestniczących w projekcie Smart Blue Regions.

Podczas warsztatów przeanalizowano możliwe przyszłe pomysły współpracy w czterech tematach wzdłuż łańcucha wartości morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w czterech równoległych sesjach interaktywnych:

 • Konstrukcje: Wieże wiatrowe (projektowanie, optymalizacja), Podstacje (koncepcja, optymalizacja projektu, projektowanie modułowe), Fundacja (nowe projekty, nowe funkcjonalności)
  Moderator: Łukasz Piotrowicz, Fundacja na rzecz Zrównoważonej Energii, SMDI;
  Asystent: Magda Leszczyna-Rzucidło (APEU)

 • Statki: przygotowanie dna morskiego (okablowanie morskie / fundamenty, pogłębianie portów / śródlądowych dróg wodnych, wydobycie głębinowe), statki instalacyjne (lądowe i morskie, bezpośrednia dostawa komponentów, specjalnie zaprojektowany statek instalacyjny - podpory), serwis Statki (zakwaterowanie statków macierzystych, statki transportowe, transport części usługowych)
  Moderator: Mariusz Witoński - Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej
  Asystent: Barbara Weig (MWVATT Schleswig-Holstein)

 • Wydajność farmy wiatrowej: projekt koncepcyjny (turbiny / podstacje / układ sieci), likwidacja obiektów budowlanych (modułowość, recykling, nowe zastosowanie), wielokrotne wykorzystanie konstrukcji (akwakultura, biomasa, magazynowanie energii, kinetyka wody morskiej, fala)
  Moderator: Paweł Przybylski, Siemens Gamesa Polska, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej;
  Asystent: Joanna Przedrzymirska (MIG)

 • Operacje autonomiczne (pomiar, obsługa i konserwacja)
  Moderator: Paweł Mawduk - GSG Towers Ltd.;

Asystent: Carsten Bayer (s.Pro)

Wydarzenie było niezwykle wysoko ocenione przez uczestników ze względu na możliwość nawiązania nowych kontaktów oraz szeroki wachlarz zaproponowanych tematów do dyskusji. Omówiono wiele aspektów związanych z rozwojem MEW: ukierunkowany na MEW rozwój portów, magazynowanie energii z wiatru, ochrona elementów konstrukcji przed erozją, współużytkowanie zasobów morskich na obszarach farm wiatrowych itp. Zidentyfikowano kilka innowacyjnych pomysłów przyszłej współpracy, dla przykładu: układ wielordzeniowy w turbinach, współdzielenie zasobów na etapie konserwacji, ładowanie akumulatorów statków badawczych bezpośrednio z trahostacji elektrowni morskich, wykorzystanie aluminium w konstrukcjach wież wiatrowych wewnątrz i na zewnątrz itp.).

Kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie międzynarodowych partnerstw dla innowacyjnych tematów współpracy. W procesie tym aktywnie wspierać będą przedsiębiorców partnerzy projektu Smart Blue Regions: Instytut Morski w Gdańsku i Stowarzyszenie Pomorskie w UE. Zwieńczeniem tej pracy będzie zorganizowanie warsztatu roboczego dedykowanego wypracowaniu szczegółów przyszłego projektu/projektów.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

Planowanie przestrzenne obszarów morskich jest procesem stosunkowo młodym, mającym na celu zarządzanie działalnością człowieka na szczególnie cennych obszarach morza. W Regionie Morza Bałtyckiego morskie planowanie przestrzenne postrzegane jest jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji, ukazujące preferencje dotyczące obszarów morskich, minimalizujące konflikty z nich wynikające, przestrzennie i czasowo lokujące działalność człowieka, tak aby osiągać ważne cele gospodarcze, ekologiczne i społeczne.

W Polsce trwają prace nad pierwszym w historii Planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Jego podstawą jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z 23 lipca 2014. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Każde państwo członkowskie ma obowiązek opracowania i wdrożenia planów przestrzennych dla obszarów morskich do 2021 roku.

Prace nad projektem Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, rozpoczęły się 22 lipca 2016 roku. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej do opracowania projektu planu zobowiązani są Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, którzy zlecili wykonanie projektu Planu i Prognozy ze środków finansowych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej…
 

VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 Instytut Morski w Gdańsku patron merytoryczny wydarzenia

W ramach VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 ruszają zgłoszenia do konkursu Lider Transportu Intermodalnego!

Istnieje możliwość zgłaszania swoich kandydatów na Liderów Transportu Intermodalnego 2017. W tym roku po raz pierwszy organizowany jest konkurs, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie firm oraz instytucji aktywnie wspierających rozwój branży TSL w Polsce.

Laureaci otrzymają nagrody w następujących, 6 kategoriach:

 • Przewoźnik Kolejowy

 • Przewoźnik samochodowy

 • Morski Terminal Kontenerowy

 • Lądowy Terminal Kontenerowy

 • Operator Logistyczny

 • Instytucja/firma działająca na rzecz rozwoju transportu intermodalnego

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie 16 marca br. do godziny 18.00. Spośród nadesłanych propozycji Kapituła Nagrody wyłoni laureatów, liderów obszaru TSL w danych kategoriach.

Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się w 11 kwietnia br. podczas uroczystej Gali Transportu Intermodalnego, organizowanej w ramach VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 www.forum-fracht.pl. Konferencja odbywa się w dniach 11-12 kwietnia w Centrum wystawienniczo-kongresowym AmberExpo w Gdańsku a jej organizatorem jest spółka Kurier Kolejowy. Instytut Morski w Gdańsku objął patronat merytoryczny nad wydarzeniem.

Patronat honorowy objęło m.in. Ministerstwo Infrastruktury.

Ankieta Formularz.doc
Regulamin Lider Transportu Intermodalnego.pdf


 

Rusza nowy program sektorowy INNOship - szansa na innowacje w polskim przemyśle stoczniowym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach pilotażu programu sektorowego INNOship. Nowa inicjatywa NCBR - agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pomysłodawcy - Związku Pracodawców Forum Okrętowe - to pierwszy w Polsce kompleksowy program wsparcia prac badawczo-rozwojowych w przemyśle stoczniowym.

Program INNOship jest jednym z 13 programów sektorowych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”). 

Głównym zadaniem programu INNOship jest wspieranie innowacyjności produktowej i technologicznej oraz działalności badawczo-rozwojowej, które doprowadzi do wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu stoczniowego. Plan ma zostać zrealizowany do 2023 roku. Program INNOship przewiduje finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie projektowania i produkcji jednostek pływających, w tym m.in. nowych systemów zasilania w energię, a także nowatorskich technologii wspierających infrastrukturę stoczniową oraz portową.

Pierwszy etap programu INNOship potrwa 2 lata. Zaplanowano przeprowadzenie dwóch konkursów o łącznym budżecie ok. 240 mln złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie rozpocznie się już 30 kwietnia i potrwa do 29 czerwca 2018 r. O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw, które zamierzają realizować eksperymentalne prace rozwojowe oraz badania przemysłowe w regionach słabiej rozwiniętych.

Informacje o programie i konkursie będą dostępne na stronie NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/

 

Konferencja i warsztaty „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje konferencję i warsztaty „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”. Wydarzenie odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

Celem tego spotkania jest zaprezentowanie przedstawicielom polskiego przemysłu, administracji publicznej i samorządowej oraz wszystkim zainteresowanym koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji na lata 2018-2020. Przedstawienie oferty European Innovation Council (EIC|) zostanie uzupełnione poprzez prezentację oferty krajowych instrumentów umożliwiających wykorzystanie mechanizmów synergii np.: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań przyjętych w wybranych programach operacyjnych.

Więcej informacji oraz link do strony rejestracji: http://www.kpk.gov.pl/?p=41985

 

Warsztaty projektu Smart Blue Regions

GSG Towers, Stowarzyszenie Pomorskie w UE i Instytut Morski w Gdańsku serdecznie zapraszają warsztaty projektu Smart Blue Regions: " Łańcuch Dostaw Morksiej Energetyki Wiatrowej - przyszłe perspektywy dla technologii i współpracy". 

Wydarzenie odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Gdańsku.
Miejsce: Stocznia Gdańska, Sala BHP

Cel: zbadanie i zdefiniowanie możliwości współpracy międzynarodowej wśród przedsiębiorców reprezentujących przemysł offshore w regionie Morza Bałtyckiego z wykorzystaniem procesów RIS3 i funduszy UE.

Oczekiwane wyniki:

 • Zidentyfikowanie tematów przyszłej współpracy przemysłu offshore w miedzynarodowym łańcuchu dostaw w regionie Morza Bałtyckiego;
 • Ścieżki współpracy: możliwości i wyzwania;
 • Inicjowanie nowych relacji B2B.

 

Grupy docelowe: przedsiębiorcy działający na rynku offshore ze stoczni, biur  projektowych, producenci stali i silników itp., reprezentanci administracji regionalnej wdrażającej RIS3

Ramowy program warsztatów:
25 kwietnia: 19:00 - 21:00 kolacja networkingowa
26 kwietnia:
09:00 - 10:30 Wprowadzenie: cel, prezentacja uczestników i tematy zainteresowań
10:30 - 12:00 Równoległa lub wspólna sesja dotycząca zbadania możliwości przyszłej współpracy
12:00 - 13:30 Lunch w sieci
13:30 - 15:00 Równoległa lub wspólna sesja poświęcona badaniu ewentualnej przyszłej współpracy
15:00 - 16:00 Wizyta studyjna w Stoczni Gdańskiej

Tematy  poruszane na warsztatach (poniższa lista nie jest wyczerpująca):
• Konstrukcje: Wieże wiatrowe (projektowanie, optymalizacja), Podstacje (koncepcja, optymalizacja projektu, projektowanie modułowe), Fundacja (nowe projekty, nowe funkcjonalności)
• Statki: przygotowanie dna morskiego (okablowanie morskie / fundamenty, pogłębianie portów / śródlądowych dróg śródlądowych, wydobycie głębinowe), statki instalacyjne (lądowe i morskie instalacje, bezpośrednia dostawa komponentów, specjalnie zaprojektowany statek instalacyjny - podnośnik), serwis  (zakwaterowanie statków macierzystych, statki transportowe, transport części usługowych)
• Wydajność farmy wiatrowej: projekt koncepcyjny (turbiny / podstacje / układ sieci), likwidacja obiektów budowlanych (modułowość, recykling, nowe zastosowanie), wielokrotne wykorzystanie konstrukcji (akwakultura, biomasa, magazynowanie energii, kinetyka wody morskiej, energia z falowania itp.)
• Operacje autonomiczne (pomiar, obsługa i konserwacja)

Formuła spotkania zostanie dostosowana do potrzeb uczestników, których oczekiwania zostaną zebrane podczas rejestracji na warsztaty. Rejestracja jest otwarta od 2 marca do 10 kwietnia 2018 roku: Google registration form

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Joanna Przedrzymirska ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) i Magda Leszczyna-Rzucidło ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )


 

EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

24 stycznia br. w ramach Funduszy Norweskich uruchomiono całkowicie nowy mechanizm finansowy, poświęcony transgranicznej współpracy regionalnej i współpracy transnarodowej (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation). Główne cele programu są tożsame z ogólnymi celami Funduszy Norweskich, czyli zmniejszenie gospodarczych i społecznych różnic w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zacieśnienie współpracy między państwami „donatorami” (Norwegia, Islandia, i Lichtenstein) a państwami beneficjentami (15 krajów Europy Północnej, Środkowej i Południowej, w tym Polska).
 
Biuro Mechanizmu Finansowego (FMO – The Financial Mechanism Office) zaprasza podmioty z państw beneficjentów programu do składania wstępnych propozycji projektowych do dnia 1 lipca 2018 r.
 
Podmioty mogące ubiegać się o wsparcie:
 - władze miejskie oraz organizacje zarządzane bądź częściowo zarządzane przez miasto, stowarzyszenia miejskie;
- władze regionalne, organizacje zarządzane bądź częściowo zarządzane przez region, stowarzyszenia regionalne;
- jednostki władze centralnej, przedsiębiorstwa państwowe, ośrodki akademickie;
- organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje non-profit, przedsiębiorstwa socjalne, fundacje;
- i inne
 
Wezwanie do składania wniosków dotyczy projektów z zakresu pięciu priorytetowych sektorów Funduszy Norweskich, tj.:
- innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
- włączenie społeczne, inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, redukcja ubóstwa;
- środowisko, energia, zmiany klimatyczne, gospodarka niskoemisyjna;
- kultura, społeczeństwo obywatelskie, projekty z zakresu dobrego rządzenia i praw podstawowych oraz wolności;
- sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
 
Projekt powinien angażować partnerów z przynajmniej trzech państw, w tym przynajmniej dwóch państw beneficjentów Funduszy (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia).
 
Suma środków przeznaczona na niniejsze wezwanie do składania wniosków wynosi 15 mln EUR. Wartość dofinansowania projektu nie może być niższa niż 1 mln EUR.
 
Zasady dofinansowania:
- dla organizacji pozarządowych – do 90% kosztów kwalifikowalnych,
- dla ośrodków akademickich – do 90% kosztów kwalifikowalnych
- partner w roli eksperta z państw „donatorów” – 100% kosztów kwalifikowalnych
- inne jednostki – do 85% kosztów kwalifikowalnych
 
Decyzja o zakwalifikowaniu wstępnego projektu do dalszych konsultacji i ostatecznie o dofinansowaniu podejmowana jest bezpośrednio przez Biuro Zarządzające Funduszem (FMO).
 
Więcej informacji znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie.


 

Konsultacje społeczne w sprawie kolejnego unijnego programu badań i innowacji

Konsultacje w sprawie funduszy UE w obszarze inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku trwają do 8 marca 2018 r. wypełniając kwestionariusz dostępny na stronie: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en


 

 

Ruszyła druga edycja konkursów UWERTURA oraz SONATINA, a także szósta konkursu ETIUDA – programów grantowych Narodowego Centrum Nauki.

Polscy naukowcy będą mogli ubiegać się o łączną sumę 47 mln zł na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże zagraniczne.

ETIUDA 6 jest konkursem skierowanym do osób na początku kariery naukowej, przygotowujących swoją rozprawę doktorską. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy, podczas których mogą skupić się na przygotowywaniu swojej dysertacji doktorskiej. Oprócz tego w ramach grantu mogą sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w ośrodku naukowym.

Ze względu na duże zainteresowanie poprzednimi edycjami oraz wysokim poziomem spływających zgłoszeń, Rada NCN przeznaczyła na konkurs o 5 mln zł więcej niż w zeszłym roku. Budżet konkursu ETIUDA 6 wyniesie 15 mln zł.

SONATINA 2 przeznaczona jest dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

UWERTURA 2 to konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Polscy naukowcy mogą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących już granty ERC, co stwarza możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów grantowych. W ciągu 18 miesięcy od zakończeniu stażu, badacz będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 2 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać do 15 marca 2018 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

Wyniki konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2 będą znane latem 2018 r.

Z treścią ogłoszenia konkursowego można zapoznać się na stronie NCN.

 

W kierunku Bałtyckiej Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej dla Morskiego Planowania Przestrzennego - MSPDAT

W latach 2017-2018 Instytut Morski w Gdańsku realizuje projekt Seed Money "W kierunku Bałtyckiej Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej dla Morskiego Planowania Przestrzennego - MSPDAT" programu Interreg Baltic Sea Region.
Głównym celem projektu jest opracowanie planu działania w celu stworzenia europejskiej infrastruktury służącej zbieraniu i przechowywaniu danych kluczowych dla Morskiego Planowania Przestrzennego.
Całkowity budżet projektu wynosi 50 000 EUR, a wkład programu wynosi 42 500 EUR.


 

KONKURSY H2020 w 2018 roku

W nowo zatwierdzonym Programie Prac Klimat, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce  w Horyzont 2020 tematyka planowanych (bądź już trwających) konkursów pokrywa się z obszarami działalności Instytutu.

Poniżej przedstawiamy wybrane konkursy wraz z odnośnikami do stron. Niezwykle pomocny w wyszukiwaniu konkursów jest PORTAL UCZESTNIKA, umożliwiający wyszukiwanie naborów konkursowych poprzez słowa kluczowe lub ofertę poszczególnych programów.  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/


Odnośnik do Programu Pracy na lata 2018-2020

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf


KONKURS w OBSZARZE ŚRODOWISKO:

PROTECTING AND LEVERAIGING THE VALUE OF OUR NATURE AND CULTURE ASSETS: NATURE-BASED SOLUTIONS, DISASTER RISK REDUCTIONS

LC-SC5-18-2018; Nabór: 7/11/2017-27/2/2018


EMFF - SUSTAINABLE BLUE ECONOMY CALL

1. Demonstration projects for the blue economy (prezentacja)

2. Efficient strategies and technologies against marine litter (prezentacja)


HORIZON 2020 - BLUE GROWTH CALL

BG-01-2018 / Towards a Baltic and North Sea research and innovation programme

BG-02-2018 / Blue Bioeconomy Public-Public Partnership

LC-BG-03-2018 / Sustainable harvesting of marine biological resources

DT-BG-04-2018-2019 / Sustainable European aquaculture 4.0: nutrition and breeding

BG-05-2019 / Multi-use of the marine space, offshore and near-shore: pilot demonstrators

CE-BG-06-2019 / Sustainable solutions for bio-based plastics on land and sea

BG-07-2019-2020 / The Future of the Seas and Oceans Flagship Initiative

BG-08-2018-2019 / All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship

LC-BG-09-2019 / Coordination of marine and Maritime research and innovation in the Black Sea

Życzymy Państwu sukcesów w 2018 roku!

Zespół COP


 
 

   


Strona 1 z 10

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies